Tilbud om utvidet ulykkesforsikring

Færder kommune tilbyr frivillig ordning med utvidelse av ulykkesforsikringen, jf HTA § 11, til også å gjelde i fritiden, det vil si hele døgnet, uansett hvor du oppholder deg. 

Premien for den utvidede ulykkesforsikringen er for tiden kr 97 pr. år. Premien vil bli justert iht. ev. endringer i årlige nye sats.

Erstatning ved skade er tilsvarende § 11 i HTA, bortsett fra: 

  • menerstatning som kan gi inntil 15xG, avhengig av graden av medisinsk invaliditet
  • behandlingsutgifter dekkes inntil 1xG – egenandel kr. 1000 

G = grunnbeløpet i folketrygden. 

Alle fast ansatte på fastlønn (dvs. ikke timelønnede og vikarer) meldes automatisk inn i ordningen, med mindre den enkelte reserverer seg.

Dersom du ikke ønsker å delta i ordningen må du gi beskjed til rekkruterende leder når du aksepterer tilbudet om stilling.