Fagkoordinator for Tilsyn- og ulovlighetsoppfølging, Teknikk og miljø

Thomas Ross Raftemo
Det beste med jobben er å få være en del av et veldig sterkt fagmiljø, og samtidig ta del i et viktig samfunnsoppdrag.

Fortell om jobben din

Jobben min går ut på å påse at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen. Det skjer gjennom tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging. En viktig del av oppgaven er å sikre allmennhetens interesser i strandsonen, og sikre at det bygges gode bygg i kommunen i henhold til de tillatelser som er gitt. Det arbeidet vi gjør er politisk forankret gjennom en tilsyn- og ulovlighetsoppfølgingsstrategi. På enheten er vi avhengig av både byggteknisk og juridisk kompetanse, og vi er derfor et faglig sammensatt team som dekker disse områdene. 

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Arbeidsdagene er veldig varierte og travle, og kan bestå både av tilsyn, dokumentundersøkelser, rapportskriving, skriving av politiske saker og interne og eksterne møter. Det er stort fokus på det arbeidet vi gjør, og vi rapporterer derfor fast i de politiske hovedutvalgsmøtene. Ofte skjer det uforutsette ting, som gjør at vi må omorganisere arbeidsdagen. Det kan være utfordrende, men er samtidig med på å gjøre arbeidsdagene spennende.  

Hvorfor søkte du stillingen?

Før jeg begynte jobben i kommunen jobbet jeg i byggenæringen. Jeg var ofte i kontakt med byggesaksavdelingene i kommunene, og interesserte meg for arbeidsområdet. Da det ble ledig stilling som byggesaksbehandler i tidligere Nøtterøy kommune, søkte jeg på stillingen. En av oppgavene mine i byggesaksavdelingen var å drive tilsyn- og ulovlighetsoppfølgingsarbeidet. I forbindelse med at Færder kommune ble en realitet ble det bestemt at tilsyn og ulovlighetsoppfølgingen skulle skilles ut som egen enhet, og organisatorisk plasseres i kommunaldirektørens stab. Vi utgjør nå tre årsverk. 

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben er å få være en del av et veldig sterkt fagmiljø, og samtidig ta del i et viktig samfunnsoppdrag. Arbeidsmiljøet på Teknikk og miljø er veldig godt, og alle som jobber her drar nytte av å være del av et stort fagmiljø. Jeg syns også det å jobbe tett opp mot det politiske miljøet gjør jobben ekstra spennende. 

Hva er utfordrende med jobben din?

Det mest utfordrende er å få tiden til å strekke til. Vi er i dag i en litt spesiell situasjon som gjør at saksmengden er særskilt høy, og det å hele tiden prioritere riktig og holde god fremdrift i alle sakene kan være utfordrende. Ofte opplever vi også at det oppstår konflikt mellom private interesser og de allmenne interessene, eller mellom naboer, og temperaturen kan bli høy. Da kan det enkelte ganger oppleves utfordrende å få formidlet hva kommunens rolle er, og hvilket handlingsrom vi har.

Våre ledige stillinger finner du her