Terrasse, balkong e.l.

Følgende kan du gjøre uten søknad

  • Terrasse med høyde inntil 0,5 meter over terrenget, uten begrensning på størrelse eller avstand til nabogrense. Terrassen kan være sammenbygd med annen bygning eller konstruksjon.
  • Terrasser og verandaer med høyde mer enn 0,5 meter over terrenget der bebygd areal (BYA) ikke blir over 15 m². Terrassen eller verandaen skal plasseres minst 4,0 meter fra nabogrenser. Terrassen eller verandaen kan være sammenbygd med annen bygning eller konstruksjon

Du er selv ansvarlig for at tiltaket ikke er i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, eller forskrifter og planbestemmelser gitt i medhold av loven. Tiltaket kan heller ikke være i strid med annet regelverk, som for eksempel avstandskrav mot vei etter veglova, bestemmelser i naturmangfoldloven og bestemmelser i kulturminneloven.

Følgende kan du søke om selv

  • Terrasser og verandaer med høyde mer enn 0,5 meter over terrenget der bebygd areal (BYA) ikke blir over 50 m². Terrassen eller verandaen kan være sammenbygd med annen bygning eller konstruksjon.
  • Terrasser og verandaer med høyde mer enn 0,5 meter over terrenget der bebygd areal (BYA) ikke blir over 70 m², og tiltaket ikke sammenbygges med annen bygning eller konstruksjon.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Må du si nei på noen av punktene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Generelt om tilpasning

Ved planlegging av terrasse er tilpasning til eksisterende bygning viktig. Bruk gjerne en person med arkitektfaglig kompetanse som kan gi råd og som eventuelt kan tegne denne konstruksjonen for deg.

Terrasse på terreng må utformes på en slik måte at man unngår store terrengendringer.

Sett deg inn i naboens situasjon og unngå plassering som virker sjenerende for nabo, f.eks. sjenerende innsyn.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via våre kartsider eller ved å ta kontakt med teknisk sektor, telefon 408 21 599.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

Tilbygg, fasadeendringer, garasje og andre mindre frittliggende bygg

Søknad om tiltak uten ansvarsrett (PDF, 2 MB) brukes ved tilbygg, fasadeendringer, garasje og andre mindre frittliggende bygg. Les mer om søknadspakken for søknad om tiltak uten ansvarsrett.

Kontaktinformasjon

Byggesak

Telefon: 47 67 31 80

onsdag kl. 11:30–14:30
fredag kl. 11:30–14:30

E-post:
postmottak@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Postadresse:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy