Bål og åpen brenning

Færder kommune vedtok lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i juni 2018. Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning. Forskriften gjelder for hele kommunen med unntak av Færder nasjonalpark som har egne regler.

Hele forskriften kan leses på lovdata.no

Forskriften forbyr alle former for brenning, med fire unntak:

 

a. Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål

Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål på andres eiendom er tillatt i den grad det er gitt tillatelse fra grunneier, eller det fremgår av allemannsretten. Anvendelse av allemannsretten forutsetter at brenningen ikke volder skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påfører miljøet skade. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. Aske, sot og annet brannfarlig avfall må håndteres på en forsvarlig måte slik at brann ikke oppstår.


b. Sankthansbål

Sankthansbål tillates på kvelden 23. juni eller nærmeste helg før eller etter sankthans. Sankthansbål tillates under forutsetning av at det skjer på egnet sted (for eksempel ved fjorden). For å unngå større forurensning fra sankthansbål er det ikke tillat å brenne avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv.


c. Øyer uten fastlandsforbindelse utenom nasjonalparken. Brenning av små mengder tørt hageavfall

Med små mengder menes mengder som ikke overskrider et tilhengerlass. Brenning av slikt avfall bør bare gjennomføres dersom lokal kompostering eller levering til gjenvinningsordninger ikke er hensiktsmessig. Det er viktig at plantematerialet er tørt slik at forbrenningen skjer raskt og fullstendig med minst mulig røykutvikling.


d. Landbruksnæringen: Brenning av kvist fra kantrydding der dette er en del av driften for å hindre tilgroing av dyrket mark

Omfatter brenning av vegetasjon fra kantrydding. Det forutsettes at brenningen skjer på samme jorde som kantryddingen blir foretatt på, og at det gis melding til Sør-Øst 110 IKS på telefon 333 14 110. Det må tas særlig hensyn til vindretning og avstand til nærliggende bebyggelse.

 

I de tilfeller der åpen brenning tillates etter unntak i forskriften, må det generelt forutsettes at materialene som brennes ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Unntakene gjelder ikke dersom det er nedlagt midlertidig forbud mot bruk av åpen ild av brannvesenet, eller hvis forholdene tilsier at det fare for at det kan oppstå brann. Brenning skal uansett ikke være i strid med «Brann- og eksplosjonsvernloven» og « forskrift om brannforebygging».

Forskriften gir åpning for at det etter søknad i særlige tilfeller kan gis dispensasjon. Søknaden skal være skriftlig, og være mottatt hos kommunen senest 14 dager før planlagt brenning.

Dispensasjonssøknad fra forskrift om åpen brenning

 

For Færder nasjonalpark gjelder Forskrift om vern av Færder nasjonalpark.

Bålbrenning blir omtalt under § 3 punkt 5.5.