Miljøgebyr for avløp og kommunens tilsynsrolle

Kommunens rolle

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 12 om mindre avløpsanlegg, og skal føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak i dette kapittelet følges.

Forurensingslovens kapittel 7 om avløp pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt (§ 48).

Alle eiendommer i spredt bebyggelse med innlagt vann skal ha godkjent utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Hva er tilsyn?

Tilsynet skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles.

Hvem fører tilsyn?

Færder kommune, teknikk og miljø har ansvar for tilsynsordningen på mindre avløpsanlegg, og utfører tilsynet selv.

Hva inngår i miljøgebyret for avløp (Tilsynsgebyret)?

Miljøgebyr for avløp er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg, bl.a.:

  • Anleggsbesøk med tre til fem års mellomrom, - avhengig av anleggstype. Ved anleggsbesøk tas det vannprøver av utløpsvannet som analyseres og det gjøres observasjoner av anlegget for å sjekke kvalitet på utført service og vedlikehold.
  • Rapportering til nasjonale myndigheter.
  • Kartlegging av eiendommer uten godkjent avløpsanlegg.
  • Oppfølging av eiendommer uten godkjent avløpsanlegg.
    Kontroll av avløpsanlegget ved tømming.
  • Årlig oppfølging av servicerapporter og tømmerapporter.
  • Overvåking av vannforekomster med analyse av vannprøver fra lokale vannkilder og vassdrag.
  • Oppfølging av anlegg som ikke fungerer slik de skal.
  • Innspill til kommunale eller private oppryddingsplaner.

 

Alle anleggseiere som har fått tilsyn vil få et skriv fra kommunen med opplysninger om tilsynet og resultat av vannprøven, kopi av resultatet sendes også til foretaket som er ansvarlig for service.

Minirenseanlegg - både serviceavtale og tilsyn?

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting. Kommunen krever at alle godkjente anlegg med minirenseanlegg har en serviceavtale. Det inkluderer etterfylling av kjemikalier og generelt ettersyn på at anlegget fungerer som det skal. Serviceavtalen er en privat avtale mellom anleggseier og servicefirma.

Færder kommune er pålagt å føre tilsyn etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. Tilsynet skal sørge for at avløpsanleggene ikke fører til forurensning eller helseplager, og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles.

Hva med de som ikke har godkjent avløpsanlegg?

Alle eiendommer som har innlagt vann, og hvor avløpet ikke er tilknyttet kommunale avløpsledninger, skal betale miljøgebyr for avløp.

Kommunen jobber kontinuerlig med opprydding i de områdene og de eiendommene som ikke har godkjente avløpsløsninger. Vi kan imidlertid ikke rekke over alle på en gang, vi skal ha kapasitet til å ta imot henvendelser, søknader, dispensasjoner og klager. Det er et mål at alle eiendommer med innlagt vann skal ha godkjent renseløsning.

Kan jeg klage?

Det er ikke klageadgang på gebyrets størrelse.

Enkeltvedtak fattet etter forskriften kan påklages til Statsforvalteren. Klagen sendes til den som fattet vedtaket og oversendes deretter til Statsforvalteren av kommunen. 

Ansvar og hjemler

Etter forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn bestemmelser og vedtak gitt i medhold av kapittelet følges. Forurensingslovens kapittel 7 om avløp pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt (§ 48). Kapitelet gir også forurensningsmyndigheten hjemmel til å føre tilsyn med mulige kilder til forurensning (§ 49/§ 50). Tilsyn og adgang til anlegg for kontroll og prøvetaking er også hjemlet i lokal forskrift fra mindre avløpsanlegg (§ 9).

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende, Færder kommune.

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften, Færder kommune.