Tilskuddsordning for vann og avløp

Tilskuddsordningen er vedtatt av Færder kommunestyre i sak 17/026. Tilskuddsordningen varer til kommunestyret vedtar å endre eller oppheve ordningen. Det er opp til den enkelte eiendom å gjøre seg kjent med hvilken tilskuddsordning som gjelder når tiltaket blir gjennomført. 

Hvem gjelder ordningen for? 

Tilskuddsordningen gjelder for eksisterende bolig- og fritidseiendommer som er/blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett. I tilfeller med kombinert næring og bolig på en eiendom er det kun boligdelen som kommer inn under tilskuddsordningen.  

Ordningen gjelder ikke for eiendommer i private VA-lag som har inngått avtale etter tidligere reglement for privat utbygging av VA-anlegg i Tjøme kommune. For disse eiendommene vil det være avtalte vilkår i utbyggingsavtalen som gjelder. 

Hva det kan søkes tilskudd til? 

  • Legging av stikkledning for spillvann ved tilknytning til kommunalt nett for eiendommer som har innlagt vann
  • Fullstendig separering av avløp etter varsel om pålegg, eller pålegg etter forurensningslovens § 22, 2. ledd
  • Fullstendig utskifting av galvanisert vannledning

Det er kun utvendige arbeider det kan søkes tilskudd til. Grensen settes ved grunnmuren. Kommunen beregner tilskudd ut i fra den rimeligste fungerende løsningen.

Hva kreves for å være berettiget til tilskudd? 

Stikkledninger må anmeldes og legges etter gjeldende regelverk av godkjent foretak. Etter gjennomført tiltak må entreprenøren levere ferdigmelding til kommunen. 

Tilskuddene må søkes om senest 6 måneder etter at tiltaket er gjennomført, ellers faller retten til tilskudd bort. Søknaden skal føres på eget søknadsskjema tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  Med søknaden må det vedlegges kopi av spesifisert faktura og kvittering. 

Det vil ikke bli utbetalt tilskudd før entreprenøren har levert og fått godkjent ferdigmelding av kommunen.

Forpliktelse til å delta i fellesløsninger  

Tilskuddsberettigede forplikter seg til å delta i fellesløsninger som enkeltvis eller samlet, gir lavere utbyggingskostnader. De totale utgiftene, og tilskuddene blir fordelt på enhetene som er med på fellesordningen. Deler du 15 meter grøft med en nabo, får dere for 7,5 meter hver. Deler du grøften med to naboer, får dere tilskudd for 5 meter hver. 

Forpliktelse til å tillate påkobling av nye eiendommer 

Ved å motta tilskudd forpliktes man til å tillate at andre kobler seg på ledningen så fremt det er kapasitet. Den som kobler seg på skal da ikke betale mer enn sin andel av anleggskostnad fratrukket tilskudd som er gitt tidligere. Det gis ikke tilskudd til samme grøft flere ganger.

Satser pr. 01.01.24 

Kr. 747,- per meter grøft. 
Kr. 11 193,- ved graving og istandsetting av offentlig vei 
Kr. 22 388,- for avløpspumpe 

Samlet tilskudd kan ikke overstige 100 000, eller utgjøre mer enn 40 % av dokumentert kostnad.

For fritidsboliger kan tilskudd for tilknytning ikke overstige 50 000 eller utgjøre mer enn 20 % av dokumentert kostnad. 

Dokumentert kostnad skal bare være utvendige arbeider. På egen grunn omfatter dette til og med grovplanering. På andres grunn omfatter det kostnader med ferdigstillelse av overflaten slik det var før tiltaket.

I helt spesielle tilfeller hvor det er gitt pålegg, og kostnaden for tiltaket er svært høy, kan det gjøres en særskilt vurdering av tilskuddsstørrelsen før tiltaket igangsettes. 


Justering av tilskuddets størrelse 

Satsene justeres årlig fra 1.januar med siste tilgjengelige 12 månedersendring i konsumprisindeksen. 

Tilskuddet beregnes etter gjeldende satser når søknad om tilskudd er registrert hos kommunen.

Søknadsskjema