Vannbrudd

Vannbrudd på kommunal vannledning

  • Resultatet av et vannbrudd vil som regel bli at abonnenten mister vanntrykket omgående og at kommunens rørleggere må ut å stenge hovedvannledningen for området.
  • Reparasjon vil bli utført så snart det er praktisk mulig etter at kabelselskapene er kontaktet og at maskiner og mannskaper er på plass.
  • Det vil bli vurdert utkjøring av vann med tank til husstander etc. Det vil være en vurderingssak når utkjøring av vann blir startet opp i forhold til sårbarhet hos de forskjellige abonnentene. Vann vil bli levert ved eiendomsgrense/port hos abonnenten som kan hente dette i kanner, bøtter etc.
  • Reparasjonstiden vil nødvendigvis variere alt fra noen timer til et døgn avhengig av vannbruddets størrelse.
  • Det må medregnes noe misfarging av vannet etter avstengningen.

Ved mistanke om lekkasje på kommunal vannledning kan kommunens sentralbord kontaktes på telefon 33 39 00 00 i kontortiden. 

Varsling av vannbrudd

  • Ved vannbrudd og ved stopp i vannforsyningen på grunn av planlagt vedlikehold, vil kommunen gi varsel på telefon. Det vil bli spilt av en talemelding til fasttelefoner og sendt en SMS til mobiltelefoner.
  • Telefonnumrene blir hentet inn fra ekstern leverandør, UMS, som igjen henter informasjon fra folkeregisteret, tele- og mobiloperatører, Brønnøysundregistrene og Matrikkelen.
  • Hvis du ikke får de varslingene du skulle hatt, kan du gå inn på www.servicevarsling.no. Her kan du ved å trykke Sjekk din oppføring registrere telefonnummeret ditt på aktuell adresse og eventuelt angi flere adresser til samme telefonnummer.

Vannlekkasje på privat vannledning

Ved mistanke om lekkasje på privat vannledning må godkjent rørlegger kontaktes. Vannlekkasjen må utbedres eventuelt må vannledningen skiftes ut.

Tilskudd til utskifting av galvaniserte vannledninger

Galvaniserte vannledninger var mye brukt fram til slutten av 60 tallet. Normal levetid er 20 - 50 år. Rust og slam forsteiner seg i rørene og innvendig diameter minsker. Samtidig forårsaker dette også tæring på materialet slik at lekkasjer vil oppstå.

Kommunen jobber med å få redusert vannlekkasjene på ledningsnettet, og det er fra 2012 innført en tilskuddsordning for å få fortgang i utskifting av private galvaniserte vannledninger. Tilskuddets størrelse er regulert i kommunens gebyrvedtekt for vann og avløp.

Vakttelefon Utedrift
Brukes etter kl 15.00
Mobil 415 10 416