Ordførers hjørne juli 2024

I det siste kommunestyremøtet før sommeren ble det som vanlig stilt flere spørsmål til ordfører fra medlemmer i kommunestyret.  I dette ordførerhjørnet tar jeg opp noen av spørsmålene og svarene fra møtet.

Dugnad på Teie torv

I forbindelse med den midlertidige oppgraderingen som skal skje på Teie torv, lurte Runar Bekkhus (Venstre) på om ordfører vil ta initiativ til at politikerne bidrar i en felles dugnad.

Slik det synes mest hensiktsmessig nå, vil dette kunne arrangeres mot slutten av arbeidet. Jeg er veldig glad i dugnadsarbeid og gleder meg til å ta i et tak for økt trivsel på torvet.

Flytende badstuer

Det har de siste årene vært en diskusjon i flere kommuner om hvordan søknader om etablering og bruk av flytende badstuer skal behandles. Elisabeth Daae (Høyre) ønsker en avklaring av rammer og regelverk for etablering av flytende badstuer, og at man ser på muligheter for etablering av slike i Færder.

Her er det korte svaret at gjeldende bestemmelser i Færder ikke åpner for badstuer i områder definert som “bruk og vern av sjø” og “småbåthavn”. Jeg vil ta initiativ til å innhente erfaringer fra andre kommuner og komme tilbake med informasjon om hvordan dette gjøres andre steder.

Nitrogenrensing i Oslofjorden

Det er innledet et interkommunalt samarbeid for å etablere et felles nitrogenrenseanlegg i Oslofjorden, og Tone Evy Kalheim (Felleslista Rødt/Sosialistisk Venstreparti) ønsket å få en oppdatering på hvordan arbeidet med dette går.

Kommunestyrene i flere Vestfold-kommuner har vedtatt å gjøre en nærmere vurdering av muligheten for å samarbeide om nitrogenrensing, og det er vedtatt å sette i gang en konseptvalgutredning (KVU). Denne utredningen skal danne grunnlag for å velge mellom de ulike konseptene. Arbeidet med konseptvalgutredningen ble startet i januar 2024 og skal være ferdig innen 10. januar neste år. Det er utarbeidet en fremdriftsplan som tilsier at det skal være et renseanlegg og transportanlegg i full drift innen 31. desember 2031.

Hensatte elektriske sparkesykler

Arne Lassen-Urdahl (Arbeiderpartiet) ønsket en oppfølging på saken om utleide elektriske sparkesykler som hensettes rundt om i kommunen. Han spurte om ordfører vil be administrasjonen om en vurdering om en mulig regulering av utleide elektriske sparkesykler innenfor kommunens grenser.

Jeg vil be administrasjonen gå i dialog med utleierne om henterutiner slik at disse utfordringene kan unngås. Det er mulig for Færder å lage en egen forskrift på lik linje med Tønsberg og Horten. Det er også en mulighet at kommunen kan fjerne syklene og kreve gebyr for tilbakelevering, på kommunale gang og sykkelveier, i henhold til veitrafikkloven.

Nytt Ekeneskryss

Diskusjonen omkring ny utforming av Ekeneskrysset har pågått i flere år. For omtrent ett år siden forelå siste forslag til løsning fra fylkeskommunen. Den skapte en storm av protester fra foreldre, skole og andre på Føynland som daglig ferdes i Ekeneskrysset, fordi de mente den gir myke trafikanter en dårligere trafikksikkerhet enn den de har med dagens løsning, innledet Rolf Ekenes (Kristelig Folkeparti) i sitt spørsmål til ordfører. Han ville vite hva som er status i saken ang ombygging av Ekeneskrysset samt om ordfører vil ta initiativ til at saken får en løsning som fullt ut ivaretar trafikksikkerheten til barn og andre myke trafikanter som daglig bruker krysset.

Mitt svar var at Vestfold fylkeskommune har laget planforslag for alternativ 2 fra konseptvalgutredningen til Færder kommune. Forslaget innebærer omlegging av Føynlandsveien øst for ny rundkjøring, samt signalanlegg for sikker kryssing over veien for myke trafikanter. Færder kommune vil ha med og vurdere alternativ 1 i videre behandling av regulering for Ekeneskrysset. Estimert fremdrift er politisk behandling og høring, med vedtak i kommunestyret juni 2025.

Med dette ønsker jeg alle en riktig god sommer!

Alle spørsmål og svar til ordfører i kommunestyremøtet den 19. juni kan du lese her.

 Her kan du få tips til aktiviteter og opplevelser i Færder kommune.