Overskudd på 47, 4 mill. kroner i 2022

Portrettfoto av Kristian Lægreid. - Klikk for stort bildeKristian Lægreid, konstituert kommunedirektør

Færder kommune har nå avsluttet årsregnskapet for 2022 og sendt dette til revisjon. Driftsresultat for 2022 utgjør et overskudd på 47,4 mill. kroner.

Det positive resultatet skyldes god økonomistyring av alle kommunens virksomheter, samt høyere inntekter tilknyttet skatt og rammeoverføring enn det som lå til grunn i reviderte anslag fra regjeringen.

Gjennom store deler av regnskapsåret 2022 har det vært en usikkerhet knyttet til omfang av refusjon for kostnader til covid -19. Færder kommune mottok til sammen 46,7 mill. kroner i refusjon for 2022 og har med det blitt kompensert for de merutgiftene kommunen har hatt til håndteringen av pandemien i fjor.

Årets resultat innebærer at kommunens frie driftsfond kan styrkes med til sammen 73,5 mill. kr, og utgjør ved utgangen av regnskapsåret 2022, 464 mill. kr. Kommunens frie fond er kommunens bufferkonto, som skal sikre et stabilt og forsvarlig tjenestenivå i krevende økonomiske tider.

Framtidsutsiktene er fortsatt usikre, og i økonomiplanen er det budsjettert med å bruke noen av disse sparepengene allerede i 2023 for å sikre tjenestenivået, i en periode med sterk vekst i priser på innsatsfaktorer i den kommunale tjenesteytingen.

Jeg vil rette en stor takk til ansatte og politikere, som har bidratt til et godt resultat i en krevende tid. Resultatet bidrar til å sikre utvikling og forbedring av kommunens tjenester, til det beste for kommunens innbyggere, sier Kristian Lægreid, konstituert kommunedirektør.

Endelig årsregnskap og årsberetning for 2022 vil bli behandlet i kommunestyret 31. mai.