Prosjekt sommerjobb for ungdom 16-19 år

Anette Malme, Runa Løwe og Marielle Gjøs Schreiber.

Sommerferie betyr for mange å ha en sommerjobb, men for noen er det å skaffe seg en sommerjobb lettere sagt enn gjort. Veien inn til arbeidslivet kan by på utfordringer når man som ung har knapt med arbeidserfaring og et begrenset nettverk. NAV Færder har sammen med SLT-koordinator for Oppvekst i Færder kommune fått innvilget tilskuddsmidler for å kunne tilby og tilrettelegge sommerjobb for inntil 15 av kommunens ungdommer.

Gode mestringsopplevelser

En SLT-koordinator har ansvar for å koordinere og samordne det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen. Å ha en meningsfull sommer med mulighet for å tjene egne penger er viktig. En sommerjobb kan gi gode mestringsopplevelser, og er viktig for å fremme god helse for den enkelte ungdom, og kan også ha en viktig forebyggende effekt mot negativ utvikling på individ, gruppe og samfunnsnivå. Å stå utenfor jobb kan være en av flere årsaker til at unge kan oppleve utenforskap, derfor ønsket Færder kommune å legge til rette for at ungdom kan oppleve mestring og en meningsfull sommer ved å gi denne muligheten til å komme inn i sin aller første sommerjobb. Denne første sommerjobben kan være så viktig og avgjørende for ungdommenes muligheter og utvikling videre.

Ungdommene som fikk tilbud om sommerjobb ble rekruttert via ulike skoler, fritidsarena og andre kommunale tjenester og samarbeidsparter i oppvekstsektoren. Deretter gjennomførte ungdommene sitt første steg mot sommerjobben – de skrev sin egen jobbsøknad. SLT-koordinator fikk gleden av å lese gjennom mange fine søknader som fortalte hvem de var og hva slags type jobb ungdommene kunne tenke seg. 15 motiverte og unike søkere ble videreformidlet til NAV Færder som ansatte en jobbveileder til å følge opp ungdommene i sommerjobbprosjektet, med fokus på alt fra forberedelser av ungdom og arbeidsgiver, til oppfølging underveis og evaluering.

Riktig ungdom på riktig arbeidsplass

NAV Færder sitt hovedfokus har vært å plassere riktig ungdom på riktig arbeidsplass. For å øke sannsynligheten for gjennomføring har ungdommene blitt fulgt opp av jobbveileder, med både oppstartsamtale, introduksjonsmøte med arbeidsgiver og oppfølging på arbeidsplassen. Ungdommene har blitt fordelt på de ulike arbeidsplassene ut ifra deres egne ønsker og interesser. Flertallet av ungdommene har hatt et ønske om å jobbe 4 uker i løpet av sommerjobbperioden, men grunnet tilskuddets størrelse – fikk ungdommene tildelt et rettferdig antall uker.

Totalt har 15 ungdommer fra Færder kommune deltatt i prosjektet, hvor 14 av 15 ungdom har gjennomført hele den avtalte arbeidsperioden. Den siste skal gjennomføre arbeidsperioden i høstferien isteden pga. praktiske forhold. Flere av ungdommene har fått mersmak på arbeidslivet og har bedt om hjelp til å skaffe arbeid ved siden av studier. 4 av ungdommene har fått tilbud om videre jobb hos sin arbeidsgiver, mens 3 har fått en god relasjon til sin arbeidsgiver og har gode muligheter for videre jobb ved en senere anledning.

Både kommunale og private arbeidsgivere

Totalt har 8 arbeidsplasser tatt imot ungdommene, hvorav 4 kommunale og 4 private. De kommunale arbeidsplassene har vekket tanker rundt ungdommenes karrierevalg, mens de private arbeidsplassene har åpnet dører inn til arbeidslivet. Ungdommene har fått kjenne på betydningen av gode rutiner, følelsen av tilhørighet og mestring, samt hva det vil si å jobbe mot et mål. Mange har hatt et klart formål med sommerjobben – sparing til reise, egen bil, bilsertifikat og sertifikat på traktor er blant målene ungdommene har hatt i tankene.

Gjennom prosjektet har NAV Færder kommet i kontakt med fantastiske ungdommer og arbeidsgivere. En felles forståelse av sommerjobbenes hensikt mellom jobbveileder og arbeidsgivere, har bidratt til god tilrettelegging for ungdommene fra arbeidsgivers side. Gode samtaler og relasjoner har gitt arbeidsgiver muligheten til å få ungdommene ut av komfortsonen, og på denne måten bidratt til mestringsfølelse blant ungdommene. Tett kontakt og samarbeid med arbeidsgivere har derfor vært spesielt viktig.

Mange positive tilbakemeldinger

Ungdommene som har deltatt i sommerjobbprosjektet har gjort en formidabel innsats, og har fått mange gode og positive tilbakemeldinger i de individuelle evalueringene som er gjennomført. For å få frem noen av de generelle erfaringene i sommerjobbprosjektet har de som har rekruttert, ungdommene selv og arbeidsgivere fylt ut en anonym evaluering. Her er noen av hovedtrekkene som går igjen i evalueringen:

Rekruttering og søknadsprosess:

  • Har vært en god prosess for de som har rekruttert ungdom, ungdom som fikk tilbudet har satt stor pris på muligheten, noen har brukt god tid på å hjelpe ungdom med søknaden, mens andre ungdom har skrevet søknaden mer selvstendig. Enkelte av de som har rekruttert ønsker mer tid til denne prosessen.
  • Ungdommenes opplevelse av å skrive sin egen søknad er at det har fungert veldig bra eller bra, og at de har lært noe ved å skrive søknadene. Flere av ungdommene setter pris på at jobbveileder brukte tid på å finne den jobben som passet ungdommen best. Andre satte pris på muligheten til å være ærlig om hva de kan og hvordan de kan hjelpe.

Det var bra at NAV fant jobb til meg utfra søknaden jeg skrev. Jobbveileder var flink til å følge opp og støtte meg.

Hvordan har sommerjobben fungert?

  • Enkelte ungdom rapporterer om at det var mye jobb, men hyggeligere enn de trodde, at det har vært fint å ha en jobb de kan tjene egne penger, at det var bra og ikke noe stress eller plage, og en enkel og fin måte å bruke litt ekstra tid om sommeren og tjene penger. Enkelte synes arbeidsoppgavene var ensformig, manglet litt oversikt og ønsket en bedre relasjon med arbeidsgiver, men de fleste uttrykker at de var svært fornøyde, at det var utrolig bra og fint med erfaring. De fleste av ungdommene har blitt mer motiverte til å søke andre jobber senere, og noen av de ønsker hjelp og tips til CV og søknader videre.
  • Arbeidsgivere formidler at det har vært lærerikt, fint, gøy og viktig. De rapporterer at det har vært fint å ha med ungdommene på deres aktiviteter og arbeidsoppgaver, og fint å se at ungdommene utviklet seg i takt med arbeidsoppgavene.

Generelt oppgir arbeidsgivere at dette har vært en veldig positiv opplevelse, og samtlige av arbeidsgivere som svarte på evalueringen ønsker å ta imot ungdom på sin arbeidsplass neste sommer.

  • Det arbeidsgivere oppgir har fungert bra er samarbeidet og at ungdom har lært mye nytt de kan ta med videre, de har møtt på ungdom som er arbeidsvillige som har ønsket å jobbe. Kommunikasjonen med jobbveileder i NAV har fungert bra, det var fint å ha forberedelsesmøter og viktig å ha en ansatt som hadde hovedansvar for å følge opp ungdommen. Et av punktene arbeidsgivere oppgir kunne fungert bedre er at de ønsker lengre arbeidsperioder enn eksempelvis 2 uker. Arbeidsgivere sine råd til arbeidsplasser som vurderer å ta imot ungdom er å gi enkle arbeidsoppgaver som kan gi mestring og å ta seg tid til ungdommene, se på det som en ressurstilgang. Arbeidsgiverne anbefaler andre å gjøre dette, og nevner at det er viktig med oppstartsmøte hvor forventninger og arbeidsoppgaver avklares. JUST DO IT! – Er det beste rådet til andre arbeidsgivere.

Hva har sommerjobben betydd for ungdommen?

  • De som har rekruttert formidler at sommerjobben har gitt ungdom mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, som har vært positivt for dem. Både ungdom og omgivelser har blitt positivt overrasket over hvor bra det har gått, ungdom har vokst på dette og ønsker seg/etterspør flere muligheter. Videre har det vært lærerikt med mye og viktige erfaringer, betydd veldig mye, gitt masse mestringsopplevelser og mulighet for jobb senere i ferier. Det formidles om ungdom som virket fornøyde, og at de fikk erfare å stå i en jobb og følge beskjeder, og selv ta ansvar for å møte opp i tide. Andre momenter som trekkes frem er en opplevelse av tillit, mestring og læring, økt motivasjon og ikke minst tjene egne penger og være sosial med andre kolleger.

Jeg tror den betyr alt: mestring, føle seg verdsatt, meningsfull sommerferie med innhold/unngå psykisk uhelse, økonomi, få en attest som kan brukes senere.

  • Ungdom formidler at pengene har betydd mye, og at selve jobben har betydd mye og lært de masse nødvendig. Enkelte ungdom ser at det kanskje er flere jobbmuligheter der enn de trodde, og flere har blitt mer motiverte til å søke andre og nye jobber senere.

Det fikk meg til å stå opp hver eneste dag og faktisk ha noe å gjøre.

Vi er imponerte over innsatsen til alle ungdom og arbeidsgivere som har deltatt i sommerjobbprosjektet - en stor takk til dere alle!

NAV Færder
Mariell Gjøs Schreiber, jobbveileder
Mariann Lia, jobbhuset
Sissel Barkost, jobbspesialist
Runa Løwe, avdelingsleder UNG

Oppvekst i Færder
Anette Malme, SLT-koordinator