Handlingsveileder ved utagering og vold

Hensikt: handlingsveileder ved utagering og vold skal brukes når det skjer hendelser og når hendelser gjentar seg/ blir et mønster. For å hindre hendelser og for å ruste lærings- og arbeidsmiljøet til å takle hendelser arbeides det med konfliktdempende kommunikasjon og opplæring.

Hjemlet i lover og forskrifter:

 • Arbeidsmiljøloven §1-1, § 3-1, § 4-1, 4-3, § 5-1.
 • Opplæringsloven, kapittel 9, a1-a15.
 • Barneloven §30, 3. Ledd.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.
 • Straffeloven § 18 og § 19.
 • Barnekonvensjonen artikkel 19.

Akuttprosedyre

Samme dag som hendelse inntreffer

Ansvarlig:

Handling:

Voksen nærmest eleven

Ledelse i samarbeid med lærer, ass/

Fagarbeider

Ledelse

 

Videre saksgang når vold og utagering har blitt et mønster

Saksgang, til beste for elev, medelever og medarbeidere (rask iverksetting). 

Fase 1

Voksen med nær relasjon til eleven

Systematiske samtaler/medvirkningsprosesser med eleven:

Fase 2

Kontaktlærer og ledelse

 

Analysefasen:

 

 • Hensikt i 1. Møte : analysere hva som kan være årsak til gjentatt utagering.
 • Forslag til midlertidig ukeplan og forebyggende tiltak drøftes, bl.a. Vurderes behov for midlertidig opplærings arena i samråd med ppt (eventuelt behov for midlertidig sakkyndig vurdering og vedtak).
 • Som regel vil man ikke være klar for å vurdere langsiktige planer og tiltak før neste møte, men iverksett midlertidige tiltak.

Fase 3

Skoleleder

 

 

Etablering av kortsiktige og langsiktige tiltak:

 

 

 • Ved behov for ekstern bistand: gå til fase 4

Fase 4

Stafettholder/

Tverrfaglig team

Ved behov for tverrfaglig team:

 • Leder kontakter aktuelle eksterne aktører (for eksempel ppt, helsesykepleier og forebyggende barnevern).
 • Skoleleder og ekstern aktør blir enige om hvem som skal være stafettholder og om hvem som bør sitte i tverrfaglig team.
 • Nytt møte med foresatte: innkallingen har en klar agenda. Fortsettelse av 1. Og 2. Møte (se over).
 • I tverrfaglig team er elevens stemme (med bakgrunn i de samtaler som har vært), og foresattes stemmer sentrale. Foresatte deltar i tverrfaglig team med mindre det er spesielle forhold som tilsier noe annet.
 • Første møte i tverrfaglig team omhandler hovedsakelig å gjennomgå analyse av årsaker (i fase 2 og 3). På bakgrunn av dette drøftes systematiske tiltak og oppfølging. Faste evalueringspunkter avtales.
 • Dersom det er behov for midlertidig skjerming og segregering kommer dette tydelig frem av midlertidig sakkyndig vurdering. Den skal inneholde konkrete planer og tiltak som leder til vekst, utvikling og tilbakeføring. Struktur og tempo må tilpasses den enkelte for å sikre vellykket inkludering og mestring.

 

Saksgang til beste for medarbeider når adferden til eleven har blitt et mønster (iverksette raskt):

Rektor

 

 

 

 

Medarbeider

 • Meld avvik i kvalitetslosen dersom prosedyren ikke blir fulgt ved vold og utagering.

Artikkelliste