Brukerundersøkelser - hjemmetjenesten

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes. Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid

Brukerundersøkelse 2019 – Hjemmetjenesten, ambulerende

Metode

Uttrekk fra pasientlistene tilhørende hver sone i hjemmetjenesten.  Hver 7. bruker / pasient på listen  ble valgt. Sykepleierstudenter i praksisperiode gjennomførte intervju med bruker / pasient.

Det ble benyttet standard svarskjema utviklet av KS. Det ble valgt å benytte en forenklet utgave med svaralternativene ja, nei og vet ikke. Dette ble valgt da det ved tidligere undersøkelser har kommet tilbakemelding om at brukerne synes det er vanskelig å forholde seg til 6 ulike svaralternativer slik det er i den fullstendige utgaven.

Svar

  • Antall som ble trukket ut til å svare: 84
  • Antall som svarte: 74
  • Svarprosent: 88 %

Videre arbeid med resultatene fra undersøkelsen

Svarene fra undersøkelsen gjennomgås av leder og ansatte på personalmøter. Ansatte vil få anledning til å stille spørsmål og komme med forslag til forbedringer og nye tiltak.

Undersøkelsen har gjennomgående høy score. Det vil bli formidlet til de ansatte at de gjør en god jobb. Samtidig er det viktig å  utvikle det gode arbeidet videre.

På spørsmålet  «jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta» er det ønskelig at man hadde fått en høyere score. Det blir viktig  å drøfte sammen med ansatte hva virksomheten kan gjøre for å øke tjenestemottakers medbestemmelse.

Brukerundersøkelse - resultat 2019 (PDF, 241 kB)

Brukerundersøkelse 2019 – Hjemmetjenesten, omsorgsboliger

Metode

Uttrekk fra pasientlistene til hver enkelt omsorgsbolig. Hver 5. bruker på listen ble valgt. Sykepleierstudenter i praksisperiode gjennomførte intervju med brukerne.

Det ble benyttet standard svarskjema utviklet av KS. Det ble valgt å benytte en forenklet utgave med svaralternativene ja, nei og vet ikke. Dette ble valgt da det ved tidligere undersøkelser har kommet tilbakemelding om at brukerne synes det er vanskelig å forholde seg til 6 ulike svaralternativer slik det er i den fullstendige utgaven.

Svar

  • Antall som ble trukket ut til å svare: 24
  • Antall som svarte: 21
  • Svarprosent: 88 %

Videre arbeid med resultatene fra undersøkelsen

Svarene fra undersøkelsen gjennomgås av leder og ansatte på personalmøter. Ansatte får anledning til å stille spørsmål og komme med forslag til forbedringer og nye tiltak.

Undersøkelsen har gjennomgående høy score. Det vil bli formidlet til de ansatte at de gjør en god jobb. Samtidig så må det understrekes at det gode arbeidet må fortsette.

Brukerundersøkelse - resultat 2019 (PDF, 261 kB)