Juridisk grunnlag for kommunale helse- og omsorgstjenester

Det lar seg ikke gjøre å gi en oversikt som favner alle situasjoner og likevel er tilpasset den enkelte situasjon. Ved alle vedtak om enkelttjenester vil det skriftlig bli henvist til hvilke lover/forskrifter som ligger til grunn. Nedenfor finner du korte beskrivelser av sentrale lover og lenker til lovtekstene.

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven gir generelle bestemmelser om blant annet saksbehandlingstid, saksutredning, habilitet og klageadgang. Forvaltningsloven er styrende for all kommunal saksbehandling, dersom det ikke finnes særskilte bestemmelser i spesiallover.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven beskriver retten til helse- og omsorgstjenester i kommunen (og i spesialisthelsetjenesten), med særskilte bestemmelser knyttet til blant annet fastlegeordningen, brukerstyrt personlig assistanse, sykehjem og individuell plan. Videre beskrives blant annet rett til medvirkning, informasjon til pårørende, samtykkeregler, journalinnsyn og særskilte klageregler.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver kommunens ansvar og korresponderer med de rettighetene som den enkelte har fått i pasient- og brukerrettighetsloven. Loven lister opp hvilke tjenester kommunen skal gi tilbud om, til de som har behov.

Mange lover blir konkretisert/utdypet gjennom forskrifter. Nedenfor finner du lenker til mange relevante forskrifter: