Veiledning til utfylling av søknadsskjema

Personopplysninger

Det er viktig at alle rubrikker blir fylt ut og at opplysningene er riktige. Søker kan benytte seg av en person som opptrer på søkers vegne (fullmektig). Dersom denne ikke er advokat, må skriftlig fullmakt vedlegges.

Beskrivelse av hjelpebehov og tjenester 

For at saksbehandler skal kunne vurdere ditt hjelpebehov og avgjøre om du har rett til å få helse- og omsorgstjenester, og omfanget av hvilke tjenester du tildeles, er det viktig å beskrive hjelpebehovet ditt så tydelig og grundig som du kan.

Samtykke ved signering

Ved signering av søknaden samtykker du i at Færder kommune

  • behandler personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen
  • innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller sykehus
  • innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves egenbetaling for

Klagerett

Du kan klage på kommunens vedtak, se Klageadgang.

Digital post til tjenestekontoret

Logg inn på eDialog om du vil sende dokumenter eller søknader digitalt, på en sikker måte til tjenestekontoret. (Les mer om eDialog her).