Boveiledning

Boveiledning innebærer opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål.

Opplæringen kan omfatte områder som huslige gjøremål, økonomistyring og andre dagligdagse aktiviteter. Målet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

Målgruppen er mennesker med ulike funksjonshemminger som har behov for opplæring i det å bo i egen bolig.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Boveiledning tildeles med hjemmel i pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd pkt 6b