Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 16. juni 2022 (HFK-sak 128/22) i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Steinklossveien 14 til offentlig ettersyn. 

Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for oppføring av inntil 50 stk. boliger med tilhørende anlegg i form av lavblokkbebyggelse på gbnr. 28/227, Steinklossveien 14. Området får adkomst via Steinklossveien, som utvides med veibane og fortau. Øvrig areal reguleres til parkering, friområde og teknisk infrastruktur.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 18.05.2022 (HK-sak 104/22) i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 vedtatt igangsetting av detaljregulering for Øvre Buerstad. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 og §12-14 varsles det oppstart av arbeid med videreføring av detaljreguleringsplan for ombygging av Ekeneskrysset i Færder kommune. Det vises til kommunestyrets vedtak 06.04.2022 (KS-sak 034/22).