Arealplaner til uttalelse

Færder kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 19.08.2020 (HK-sak 236/20) i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14, vedtatt endring av reguleringsplan nr. 26-E1.

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 03.06.2020 (HK-sak 169/20) i medhold av plan- og bygningslovens §12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Gang- og sykkelvei langs Dukenveien og Verdun til offentlig ettersyn.Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for gang- og sykkelvei (fortau) fra Knarbergveien/Ulvøveien til krysset Breidablikkveien/Masløveien, samt inkludere friområdet ved Dukenveien 42 (Verdun).

Hovedutvalget for kommunalteknikk i Færder kommune har i møte 19.08.2020 (HFK-sak 232/20) i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering for Del av Tjønnebergveien til offentlig ettersyn.