Kommuneplanens arealdel vedtatt

Kommunestyret i Færder kommune vedtok kommuneplanens arealdel for 2023-2035 i møte 6.9.2023, KS-085/23. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen.

Planen omfatter kommuneplankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark har fremmet innsigelse til planen for innspill B132 Treidene, «skal» til «bør» knyttet til silhuettvirkning i bestemmelsenes pkt. 9.1, 10.1.2, 10.2, 15, 21.1, 22.1.2 og 22.2, og til K79 og K80 på Brøtsø for mangel på rekkefølgekrav for nødvendig infrastruktur.

Med unntak av de klart avgrensede arealene og bestemmelsene med innsigelser, har kommunestyret vedtatt at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel har rettsvirkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-6.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15 siste ledd.

Plandokumenter

Vedlegg