Kvikkleire

Færder kommune ønsker å kartlegge hvor i kommunen folk må være aktsomme med hensyn til kvikkleire og muligheten for ustabile grunnforhold. Derfor har vi engasjert GrunnTeknikk AS til å kartlegge kommunen i henhold til NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, steg 1-6 i «Prosedyre for utredning av områdeskredfare». 

Ambisjonen er å få kartlagt potensielle faresoner for områdeskred i kommunen i løpet av inneværende kommunestyreperiode. Vi har inndelt kommunekartet i 67 delområder og laget en prioritert rekkefølge for kartleggingen, basert på befolkningstetthet og hensynet til å kartlegge viktige områder på både Nøtterøy- og Tjøme-siden. 

På denne siden legger vi ut vurderingsnotatene fortløpende etter hvert som delområdene blir kartlagt. De følgende rapportene fra GrunnTeknikk AS kan benyttes som dokumentasjon i byggesøknader og ved søknad om dispensasjon der det omsøkte tiltaket omfattes av hensynssone «H310 Ras- og skredfare» i gjeldende kommuneplankart, men ligger i et område som er klarert i den aktuelle GrunnTeknikk-rapporten.

Kartlagte delområder

Vestskogen ble kartlagt i 2021, i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Vestskogen. Her ble det påvist en faresone. Se teknisk notat her.

Oversikt over delområder

Oversiktskart Nøtterøy. - Klikk for stort bildeOversiktskart Nøtterøy.Oversiktskart Tjøme. - Klikk for stort bildeOversiktskart Tjøme.

Navn på delområdene