Bekymring for rus i ungdomsmiljø

Deltakere i møte om bekymring for rus i ungdomsmiljø - Klikk for stort bilde

Omkring 40 deltakere var samlet i kommunestyresalen etter bekymringsmeldinger om økt rusbruk i ungdomsmiljøet. Bekymringsmeldingen kom fra skoleledere på Borgheim-, Teigar-, og Tjøme ungdomsskoler og leder for Fritid Færder,  kommunens fritidssenter. 

I Færder kommune tenker vi at en slik utfordring er et felles samfunnsansvar, og det ble invitert inn til et felles møte for å belyse bekymringen og spørsmål rundt utfordringer med rus i ungdomsmiljøet, sier SLT-koordinator Anette Malme.

Bekymringsmelding

Møtet startet med at Kristin Storhaug, rektor på Borgheim ungdomsskole formidlet innholdet i bekymringsmeldingen som er sendt. SLT-koordinator ønsket videre velkommen til møtet og la frem utviklingen i utfordringsbildet i ungdomsmiljøet rapportert fra SLT-arbeidsgruppe i 2022. Utfordringsbildet samsvarer med bekymringen som er mottatt. Virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven, reflekterte omkring mulige post-pandemiske utfordringer blant unge, og viste hvordan ulike former for mistilpasshet kan gi strev, hvor rus kan være ett av flere uttrykk som kommer til syne (jfr. RVTS SØR sin Isfjellmodell).

Eirin Neslow, som er kommunens koordinator for rådgivende enhet, ga oss en innføring i hva som er nytt sett i lys av rusreformen og paradigmeskiftet vi nå står i på rusfeltet. Leder av forebyggende helsetjenester, Grethe Cederkvist, og Kathleen Brattås fra rusforebyggende ungdomsteam belyste hvilke tilbud vi har i kommunen i det rusforebyggende arbeidet med fokus på forebyggingstrekanten. Færder kommune har tiltak som Utsett som er et kunnskapsbasert program rettet mot foreldre, og programmet «kjipe foreldre» som er en del av kommunens Av-og-til satsning. I tillegg har Færder kommune et eget rusforebyggende ungdomsteam som tilbyr lavterskel hjelp til ungdom og foresatte. Det rusforebyggende ungdomsteamet er klare for en prat, råd og veiledning eller rask hjelp knyttet til rus. SLT-koordinator formidlet hva som er SLT sin rolle i utfordringer med rus før leder av forebyggende seksjon i politiet, Mona Kvistnes, formidlet hva som er politiets rolle og når politiet skal kobles på.

I møtet deltok representanter fra elevrådet og russestyret på Nøtterøy vgs, ungdomsrådet, FAU på ungdomsskolene, ungdomsskolene, barneskolene, videregående skole, skoleeier, forebyggende helsetjenester, PPT, barneverntjenesten, Fritid Færder, rusforebyggende ungdomsteam, psykisk helse og rus, politiet og SLT-koordinator. Det viktigste som skjedde i møtet var gruppearbeidet og samtalene rundt bordene. Her ble det en god dialog om spørsmål som:

  • Hvordan kan vi hjelpe ungdom som ruser seg?
  • Hvordan kan vi koble på andre instanser og foresatte?
  • Hvilke spørsmål og råd har vi til det videre arbeid med rusforebygging i Færder kommune?

Highlights fra gruppene ble delt i plenum, og rektor på Borgheim ungdomsskole, Kristin Storhaug, oppsummerte hovedtrekkene fra gruppene. Virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven, formidlet hvordan arbeidet fra dette møtet skulle tas videre i kommunen, først med en oppsummering av innspill som har kommet før det utarbeides en handlingsplan for videre arbeid.

Færder kommune takker absolutt alle som deltok, et flott engasjement blant alle, med fokus på hvordan vi kan stå sammen som et lag. En spesiell takk til de viktige ungdomsstemmene som deltok i møtet!

Presentasjoner fra møtet:

Handlingsplan for rus i ungdomsmiljø i Færder kommune 2023

En mindre arbeidsgruppe bestående av rektor på Borgheim ungdomsskole, virksomhetsleder for forebyggende helsetjenester og SLT-koordinator har oppsummert, systematisert og drøftet innspillene som kom fra alle møtedeltakerne i det store møtet i desember. Arbeidsgruppen ble videre utvidet med rektor på Nøtterøy videregående skole og rusforebyggende ungdomsteam.

Arbeidsgruppe for handlingsplan rus i ungdomsmiljø - Klikk for stort bilde

Sammen har arbeidsgruppen utarbeidet en handlingsplan for det rusforebyggende arbeidet for Færder kommune i 2023. Dette vil ikke løse alle utfordringene i ungdomsmiljø i Færder kommune, men er et viktig steg i å møte bekymringen som er meldt om utfordringer med rus i ungdomsmiljøet. Handlingsplanen er forankret hos kommunedirektøren ved virksomhetsdirektør for oppvekst. For å ta bekymringene som har kommet på alvor, og å møte disse utfordringene, vil handlingsplanen være styrende for det rusforebyggende arbeidet og fokuset for 2023 i Færder kommune.

Handlingsplan for det rusforebyggende arbeidet for Færder kommune (PDF, 8 MB)

Generelt for alle som jobber med ungdom, i individuelle saker hvor ungdom ruser seg:

  • Innhent samtykke til tverrfaglig samarbeid.
  • Jobb tverrfaglig etter BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats).
  • Kartlegg årsakssammenhenger og sett i gang tiltak.

Er du foresatt eller ungdom og bekymret for ungdom som ruser seg eller eget rusbruk?

Ta kontakt med: