Tjeneste for psykisk helse og rus

Tjeneste for psykisk helse og rus består av 4 avdelinger:

Kommunalt psykisk helse og rusarbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av hjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Hvem kan få hjelp fra tjenesten?

Mennesker som bor og midlertidig oppholder seg i kommunen, primært over fylte 18 år:

 • som er vanskeligstilt på boligmarkedet og har behov for kommunal bolig
 • søknad om bostøtte
 • søknad om tilskudd og startlån gjennom Husbanken
 • som er innvilget midlertidig husvære og har behov for bistand til varig bolig
 • med langvarige og sammensatte behov for psykisk helsehjelp
 • som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon
 • som har behov for hjelp for rusproblemer
 • pårørende til personer i målgruppen

Eksempler på innhold i tjenesten kan være

 • Forebyggende arbeid
 • Kartleggingsarbeid
 • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)
 • Støttesamtaler / råd / veiledning
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen
 • Hjelp til å administrere medisiner
 • Praktisk bistand, bo-veiledning

Henvise til rusbehandling med støtte og veiledning før, under og etter behandling.

Hva kan du som pasient/bruker forvente av oss

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Enkeltvedtaket revurderes i samråd med deg

Hva forventer vi av deg som pasient/bruker

 • At du deltar aktivt i egen endringsprosess
 • Gir beskjed dersom du er forhindret fra å møte

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Slik søker du

Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse og omsorgstjenester. (PDF, 3 MB)
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Lena Sjølie
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 993 58 026