Tjeneste for psykisk helse og rus

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av hjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Tjeneste for psykisk helse og rus består av:

Forebygging, mestring og boligtiltak

Boligkontor

 • Vanskeligstilte på boligmarkedet
 • Bostøtte, tilskudd og startlån gjennom Husbanken
 • Bistand til varig bolig

Psykisk helse

 • Livskrise
 • Belastende livssituasjon
 • Langvarig og sammensatte behov

Informasjon om psykisk helseteam

Rus/avhengighet

 • Alkoholavhengighet
 • Illegale rusmidler

Informasjon om rusteamet

Pårørende

 • Råd og veiledning
 • Pårørendesamtaler

Lindholmveien botiltak

Tinghaugveien bofellesskap

Lysakerveien botreningssenter 

Kirkeveien botiltak

Eksempler på innhold i tjenesten

 • Forebyggende arbeid
 • Kartleggingsarbeid
 • Koordinering av tjenester; utarbeidelse av individuell plan (IP)
 • Støttesamtaler / råd / veiledning
 • Strukturering av hverdagen
 • Hjelp til å administrere medisiner
 • Praktisk bistand, bo-veiledning
 • Henvisning til rusbehandling

Hva du kan forvente av oss

 • Respekt og tillit
 • Vi har taushetsplikt
 • Faste kontaktpersoner
 • Vi holder avtaler
 • Enkeltvedtaket revurderes i samråd med deg

Hva vi forventer av deg

 • At du deltar aktivt i egen prosess
 • Gir beskjed dersom du er forhindret fra å møte

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Slik søker du

Gjennom første samtale kartlegges den enkeltes behov. Videre tilbys eventuelt støtte- og veiledningssamtaler og oppfølging basert på individuelle behov. 

Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse og omsorgstjenester. (PDF, 3 MB)
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Dette kan du også søke om:

Kontaktinformasjon

Tjeneste for psykisk helse og rus

Telefon: 41 41 06 96

Lena Sjølie
Leder/virksomhetsleder
E-post

Adresse

Tinghaugveien 17, 3140 Nøtterøy