Kommunale gebyrer 2023

Renovasjonsbil fra Vesar. Foto. - Klikk for stort bilde Vesar

De kommunale gebyrene består av: vann, avløp, renovasjon, feiing og septiktømming/slam.

Hva betaler vi for?

For at vi alle skal ha rent og trygt vann i springen og at avløp forsvinner uten å forurense omgivelsene våre, trengs det investeringer og vedlikehold av infrastrukturen. I Færder kommune er det et ledningsnett på ca. 730 km. Pr. 01.01.2022 utgjør dette 1 mrd. kr i bokført verdi. Nettet må fornyes og driftes for å opprettholde god nok kvalitet.

Selvkost - hvordan beregnes gebyrene?

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippene om selvkost. Dette betyr at kommunene ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster å levere tjenesten. Hvordan dette skal gjøres er fastsatt i et eget regelverk.

Inntekter fra kommunale gebyrer kan kun benyttes til å finansiere disse tjenestene og kan ikke benyttes på andre områder. Gebyrene beregnes på nytt hvert år og vedtas av kommunestyret sammen med kommunens budsjett i desember.

Målet er at inntekten skal være lik utgiften. Utgiftene består av lønn, kjøp av tjenester, renter og avskrivninger. Når året er omme, skal et eventuelt overskudd settes på en egen konto i regnskapet (fond). Disse pengene brukes senere år enten for å redusere en prisøkning eller for å dekke underskudd i selvkostordningen. Et overskudd eller  underskudd må tilbakeføres i løpet av fem år. Selvkostfondet kan ikke brukes som finansiering av investeringer.

Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet kan leses på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731 (selvkostforskriften).

Hvorfor øker gebyrene i 2023?

De kommunale gebyrene i Færder kommune har vært forholdsvis stabile over tid. Fra 2018 til 2022 har kommunen hatt en økning i kommunale gebyrer på 932 kroner eller 7 % samlet over 4 år (1,75 % pr. år). Dette skyldes i stor grad lave renter de siste årene.

Vi lever i en usikker tid med høy prisstigning på både strøm, renter, drivstoff, varer og tjenester. Dette påvirker de kommunale gebyrene i stor grad. Økningen i 2023 er beregnet til 36,8 % for en standardbolig, noe som er uvanlig mye.

Økningen i gebyrer fra 2022 til 2023 skyldes følgende forhold:

  • økte rentekostnader
  • redusert bruk av fond
  • økte kostnader på kjøp fra andre
  • generell prisstigning

Endring gebyrer 2022–2023

Endring gebyrer 2022–2023
Normalgebyr 2022 2023 Endring Endring i prosent
Vann 3 469 5 500 2 031 58,5 %
Avløp 8 031 10 610 2 579 32,1 %
Renovasjon 2 810 3 615 805 28,6 %
Feiing 530 570 40 7,5 %
Sum standardbolig 14 840 20 295 5 455 36,8 %
Slam 1 424 1 800 376 26,4 %
Tabellen viser prisen for en standardbolig med areal over 70 m2. Boliger som ikke har avløp tilknyttet kommunal ledning, betaler for slam istedenfor avløp.

Hvorfor er det forskjeller mellom kommunene?

Det er forskjell på kommuner i forhold til investeringsnivå i ledningsnettet. Færder kommune
prioriterer årlig oppgradering av sin infrastruktur med 106 millioner kroner. Dette skal gi god kvalitet på tjenestene ved at man har en sikker og trygg vannforsyning og liten grad av forurensning.

I gjennomsnitt er tjenestene billigere i store kommuner som er tett befolket, fordi det blir færre meter
ledningsnett pr innbygger. I tillegg til dette, har de forskjellige kommunene ulike forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Færder kommune er en langstrakt kystkommune med fritidsboliger og hus spredt over flere øyer og har ca. 730 kilometer ledningsnett som skal vedlikeholdes. Dette tilsvarer veistrekningen fra Verdens Ende til Steinkjer.

Det vil også kunne være midlertidige prisforskjeller som følge av ulik bruk og avsetning til fond mellom kommunene de enkelte år. Dette vil imidlertid ikke utgjøre en permanent prisforskjell.

Årsaker til prisendring på de ulike områdene

Brosjyre

Færder kommune har laget en brosjyre som forklarer økningen i kommunale gebyrer i 2023. Brosjyren kan lastes ned her (PDF, 11 MB).