Ønsker å finne fremtidige løsninger for frivilliges bruk av kommunens lokaler

I kommunestyremøtet den 20. mars ble det enstemmig vedtak på å utrede frivillige lag og foreningers bruk av Nøtterøy kulturhus, idrettshaller og øvrige aktuelle kommunale lokaler. Hensikten er å finne fremtidige løsninger for frivillighetens bruk av disse lokalene.

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, INP og Senterpartiet fremmet et alternativt forslag til formannskapets innstilling, som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det innebærer at kommunedirektøren skal gjennomføre en evaluering av dagens ordning, som skal legges frem for politisk behandling. Kommunestyrets behandling av evalueringen vil danne grunnlag for en ny politisk sak for fremtidige løsninger for samtlige frivillige lag og foreningers bruk av kommunens lokaler.

Kommunestyremøte 20. mars 2024

Representantforslag på nytt lokale samt arealnøytral kommune

Hvasser og Brøtsø Historieforening har et ønske om å sette opp et lokale på kommunens tomt, og dette ble sendt inn til kommunestyret som et representantforslag fra Pål Ese (H), Gunnar Fredriksen (Frp) og Pål P. Syse (Ap). Kommunestyret vedtok at kommunedirektøren legger frem en politisk sak på hvordan dette ønsket kan imøtekommes, i løpet av andre kvartal i år.

Anine Stousland (MDG) hadde et representantforslag om at Færder blir en arealnøytral kommune, samt oppfyller Naturavtalen, ved å stanse og reversere tapet av natur. Forslaget oversendes kommuneplanutvalget for utredning og behandling, som en del av planstrategien.

Utredning av felles brannvesen i Vestfold

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) har, sammen med Sandefjord og Larvik kommune, ytret ønske om å utrede mulighetene for et interkommunalt brannvesen for hele Vestfold fylke. Kommunestyret gav støtte til denne utredningen, og Færder kommune vil etter at rapporten foreligger, bli fremlagt en ny sak hvor det tas stilling til videre prosess. Hensikten er å få enda bedre beredskap og sikkerhet i fremtiden.

Tilstandsrapporter for PPT, Færderhuset og Færderskolene

Tre tilstandsrapporter i oppvekst for 2023 ble behandlet i kommunestyremøtet. Tilstandsrapporten for Færder PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) ble tatt til orientering, med tillegg om at systemene for mottak av henvendelser utvikles og forbedres.

Tilstandsrapporten med kvalitetsvurderinger for den kommunale grunnskolen i Færder kommune ble tatt til orientering, med et tillegg: Hovedutvalget for oppvekst, kultur og levekår bes bruke rapporten til videre behandling av fokusområder som kommer frem i rapporten, spesielt økningen i antall tilfeller av mobbing samt skoleresultatene.

Tilstandsrapporten for Færderhuset ble tatt til orientering.

Les hele protokollen fra kommunestyremøtet den 20. mars her.

Se opptak av kommunestyremøtet her.