Brukerundersøkelser - tjenestekontoret

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes. Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid.

Brukerundersøkelse tjenestekontoret - resultater

Videre arbeid med resultatene fra undersøkelsen

Svarene fra undersøkelsen gjennomgås av leder og ansatte på personalmøter, samt staben til virksomhetsdirektør.

Undersøkelsen har gjennomgående høy score. Det vil bli formidlet til de ansatte at de gjør en god jobb. Samtidig understrekes det at det gode arbeidet må videreføres og utvikles videre.

Ved gjennomgang av innkomne svar har alle kommentarer blitt lest. Tjenestekontoret er takknemlig for tilbakemeldinger fra innbyggere, og har fokus på brukermedvirkning.

Takk til alle som har deltatt, og på den måten bidratt til verdifulle tilbakemeldinger til vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.