Brukerundersøkelser - tjenestekontoret

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes. Det gjennomføres  brukerundersøkelser hvert annet år, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid.

Brukerundersøkelse Tjenestekontoret 2019

  • Antall spørreskjemaer sendt ut: 270
  • Sendt til alle som hadde fått et vedtak i tidsrommet 15.04.19–31.05.19
  • Antall svar mottatt: 104
  • Svarprosent: 38,5 %

Videre arbeid med resultatene fra undersøkelsen

Svarene fra undersøkelsen gjennomgås av leder og ansatte på personalmøter. Ansatte får anledning til å stille spørsmål og komme med forslag til forbedringer og nye tiltak.

Undersøkelsen har gjennomgående høy score. Det vil bli formidlet til de ansatte at de gjør en god jobb. Samtidig må det understrekes at det gode arbeidet må viderføres og utvikles videre.

Ved gjennomgang av innkomne svar har alle kommentarer blitt lest. Tjenestekontoret vil arbeide internt med kvalitetsforbedring og eventuelle tiltak for å imøtekomme synspunkter i kommentarer. Tiltak vil bli vurdert i samråd med kommuneledelsen.  Tjenestekontoret er takknemlig for tilbakemeldinger fra innbyggere, og har fokus på brukermedvirkning.

På spørsmålene om bruk av kommunens hjemmeside for å finne informasjon er det ønskelig at man hadde fått en høyere score. Det blir viktig å drøfte sammen med brukere og ansatte hva virksomheten kan gjøre for å kunne gi nettbasert informasjon på en bedre måte.