Kommunale gebyrer 2023

Her finner du priser og oversikt over kommunale gebyrer i Færder kommune.

Dine kommunale gebyrer

Betaling av kommunale gebyrer

Kommunale gebyrer 2023

Kommunale gebyrer - endringer fra 2022

Årsaker til prisendring på de ulike områdene

Hva betaler vi for?

For at vi alle skal ha rent og trygt vann i springen og at avløp forsvinner uten å forurense omgivelsene våre, trengs det investeringer og vedlikehold av infrastrukturen. I Færder kommune er det et ledningsnett på ca. 730 km. Pr. 01.01.2022 utgjør dette 1 mrd. kr i bokført verdi. Nettet må fornyes og driftes for å opprettholde god nok kvalitet.

Selvkost - hvordan beregnes gebyrene?

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippene om selvkost. Dette betyr at kommunene ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster å levere tjenesten. Hvordan dette skal gjøres er fastsatt i et eget regelverk.

Inntekter fra kommunale gebyrer kan kun benyttes til å finansiere disse tjenestene og kan ikke benyttes på andre områder. Gebyrene beregnes på nytt hvert år og vedtas av kommunestyret sammen med kommunens budsjett i desember.

Målet er at inntekten skal være lik utgiften. Utgiftene består av lønn, kjøp av tjenester, renter og avskrivninger. Når året er omme, skal et eventuelt overskudd settes på en egen konto i regnskapet (fond). Disse pengene brukes senere år enten for å redusere en prisøkning eller for å dekke underskudd i selvkostordningen. Et overskudd eller  underskudd må tilbakeføres i løpet av fem år. Selvkostfondet kan ikke brukes som finansiering av investeringer.

Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet kan leses på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731 (selvkostforskriften).

Kontakt oss

Har du spørsmål angående fakturagrunnlaget?

Kristin Edvardsen
E-post: kristin.edvardsen@faerder.kommune.no
Telefon: 40 91 44 80

Torild Berg
E-post: torild.berg@faerder.kommune.no
Telefon: 92 22 90 53

Renovasjon

For endringer i abonnementet, kontakt Vesar.
E-post: post@vesar.no
Telefon: 33 35 43 80

Andre priser og gebyrer

Samtlige priser og oversikt over gebyrer finner du i kommuneplanens handlingsdel 2023–2026 som ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2022.