Revisjon av kommuneplanens arealdel

Nye Labakken skole. Ferdigstilles oktober 2021. 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel 2022-2034 startet opp sommeren 2019. Planstrategi for Færder kommune 2018-2019, vedtatt av kommunestyret 30.05.2018, fastsatte at Færder kommune i forrige kommunestyreperiode skulle utarbeide arealstrategi og starte opp arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Gjeldende arealdel for Færder kommune baserer seg på kommuneplankartene vedtatt av de to tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme i 2015. Disse ble videreført som kommunedelplankart med felles bestemmelser i det første ordinære kommunestyremøtet i Færder kommune 31.01.2018. Pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser er den første arealplanen for hele kommunen.

Planoppstart - planprogram og arealstrategi

Oppstart av planarbeidet ble varslet i juni 2019 ved at planprogram og arealstrategi ble sendt på høring med høringsfrist 20. september 2019. Kommunestyret fastsatte planprogrammet (PDF, 938 kB) 11. desember 2019 (KS-sak 118/19). Med fastsettelsen av planprogrammet ble det også vedtatt arealstrategi (side 11-12 i planprogrammet).

Det ble arrangert åpent møte om planprogram og arealstrategi i kommunestyresalen på Tinghaug mandag 26. august kl. 19.00.

 

Innspill til endringer i kommuneplankartet

Grunneiere og andre som ønsker et areal vurdert for endret arealbruk i kommende kommuneplan hadde frist til 31.12.2019 med å fremme slike innspill. Den ble senere utsatt til 10. juni 2020.  Færder kommune har mottatt rundt 200 innspill om ønskede arealformålsendringer.

Oversikt over de private arealinnspillene ligger under Sak 010/20 behandlet i kommuneplanutvalget den 9. sept., 30. sept. og 4. nov. 2020. I denne saken ble det foretatt en sortering etter prinsipper for hvilke innspill som skulle tas med videre til konsekvensutredning for videre behandling i kommuneplanen. Silingsprosessen legger til grunn de prinsippene som Kommuneplanutvalget vedtok i «Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 - Prinsipper for vurdering av arealinnspill til konsekvensutredning» den 10. juni 2020.

Etter behandling av de private innspillene samt kommunens egne innspill, er følgende arealinnspill videre med i kommuneplanprosessen, og skal konsekvensutredes:

Videre prosess

Arbeid med konsekvensutredning er igangsatt. Videre arbeides det med byggegrenser mot sjø, hensynssoner, samt endringer og justeringer av bestemmelser og retningslinjer.

Fremdrift

Kommuneplanarbeidet pågår kontinuerlig og kommuneplanutvalget blir løpende orientert om tema og behandle aktuelle saker hvor det fattes prosessledende og prinsipielle vedtak. I tentativ fremdriftsplan antas at planforslag er klart til å vedtas sendt på høring/ offentlig ettersyn september 2022, og at planen sluttbehandles i begynnelsen av 2023. Fremdriftsplanen vil kunne endres.