Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg?

Fra 1. mai 2021 kan flere bygge terrasser og tilbygg uten å søke. For å finne ut om dette gjelder deg, må du først undersøke hva du har lov å gjøre på eiendommen din.

Snekker. Foto. - Klikk for stort bilde

For å kunne bygge uten å søke må du:

  1. Sjekke planene og bestemmelsene for eiendommen
  2. Passe på at du følger alle avstandskrav og byggegrenser
  3. Ikke bygge større enn det som er tillatt på eiendommen
  4. Sjekke at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt
  5. Melde fra til kommunen om hva du har bygget

1. Sjekk planene og bestemmelsene for eiendommen

Før du starter å bygge må du alltid sjekke hvilke regler som gjelder for eiendommen din. Disse finner du vanligvis i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan, som ligger på kommunens nettside. Les dokumentene grundig. Bestemmelsene kan påvirke om du har lov å bygge, hvor du har lov å bygge og hvor stort du har lov til å bygge. Du må tilpasse prosjektet ditt disse reglene for å slippe å søke.

Tips! Du kan skrive ut et situasjonskart fra kommunens kartløsning. Der er de fleste kjente begrensninger som du må forholde deg til tegnet inn. Forstår du ikke planen? Kontakt byggesakstelefonen.

2. Pass på at du følger alle avstandskrav og byggegrenser

Den søknadsfrie terrassen må være minst 1,0 meter fra nabogrensen, mens det søknadsfrie tilbygget må være minst 4,0 meter fra nabogrensen. Ofte vil du finne strengere byggegrenser i kommuneplan eller reguleringsplan. Da er det planen som bestemmer hvor langt unna du har lov å bygge mot for eksempel nabo, vei, jernbane, vassdrag eller flom- og skredutsatte områder. Bygger du for nærme kan du risikere at du må rive det du har bygget.

3. Ikke bygg større enn det som er tillatt på eiendommen

Alle regulerte eiendommer har begrensninger for hvor stort og hvor mye du har lov å bygge. Dette kalles eiendommens «grad av utnytting» og er som regel angitt i BYA, BRA eller %TU. Du må derfor regne ut at du har plass til terrassen eller tilbygget du ønsker å sette opp. Du får hjelp til å regne ut grad av utnytting i veiviseren "Hvor stort kan du bygge".

4. Sjekk at terrassen eller tilbygget er unntatt søknadsplikt

Har du funnet ut hvor du har lov å bygge og hvor stort du kan bygge? Da må du finne ut om det du vil bygge er unntatt søknadsplikt. Her er en oppsummering av de nye reglene:

  • Terrasse forbundet med bygning: Terrassen kan ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke lenger ut enn 4,0 meter fra bygningens yttervegg, også kalt fasadeliv. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygd. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 meter, men ofte må du har større avstand grunnet byggegrenser eller andre begrensninger.
  • Plattinger på bakken: Skal du bygge en platting som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke, så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere plattingen helt inntil nabogrensa. Slike plattinger skal heller ikke medregnes i det arealet du ha lov å bygge på eiendommen din.
  • Tilbygg: Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 kvadratmeter. Et tilbygg er et bygg som settes opp ved siden av eksisterende bygg, og som er understøttet og har eget bæresystem. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

5. Meld fra til kommunen om hva du har bygget

Har du bygget et tilbygg eller en frittliggende bygning? Husk å melde fra til kommunen når du er ferdig å bygge. Dette må du gjøre senest fire uker etter ferdigstillelse, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Registrering av bygningen i matrikkelen er en gebyrbelagt tjeneste 865,– per bruksenhet (2021).

Du kan bruke skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (skjema 5188).

Melder du fra har du også dokumentasjon på at det du har bygget er unntatt søknadsplikt. Dette kan være fint å ha til senere, for eksempel når du skal selge boligen din.

Kontakt byggesaksavdelingen

Her finner du kontaktinformasjon til kommunens byggesaksavdeling.

Kontaktinformasjon

Byggesak

Telefon: 47 67 31 80

onsdag kl. 11:30–14:30
fredag kl. 11:30–14:30

E-post:
postmottak@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Postadresse:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy