For fagpersonell

Under er normer og retningslinjer som skal benyttes ved utarbeidelse av kommunaltekniske planer, og prosjektering av vei, vann og avløp i Færder kommune.

Kommunaltekniske planer

I forbindelse med regulering skal det utarbeides kommunaltekniske planer. Krav til disse er beskrevet i Veileder for utarbeidelse av privat reguleringsplan. (PDF, 2 MB) 

Graving

Færder kommune har vedtatt forskrift for graving. Formålet er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføring av gravearbeidene, og en god istandsetting slik at kommunen som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper og kostnader.

Forskrift om graving, Færder kommune, Vestfold

Vei- og gatenorm

Vei og gatenormen (PDF, 2 MB) viser krav til utforming av kommunale og private veier i kommunen.

Vedleggene i veinormen er også utarbeidet i A3-format:

Veibyggingsnorm

Veibyggingsnormen (PDF, 2 MB) viser detaljerte krav til bygging av kommunale veier.

Vedleggene i veibyggingsnormen er også utarbeidet i A3-format:

Veilysnorm

Det er krav om veilys langs alle ny kommunale veier som bygges. Kravene finnes i veilysnormen. (PDF, 617 kB)

VA-norm

Kommunens VA-norm beskriver krav til vann- og avløpsanlegg som kommunen skal overta. VA-normen viser krav til utarbeidelse av kommunale ledninger. Som vedlegg til normen ligger blant annet standardtegninger og krav til innmåling.

Færder kommunes VA-norm finner du her.

Vannmåler

Norm for vannmålere - Færder kommune (PDF, 213 kB)

Overvann

Veileder for lokal overvannshåndtering i Færder kommune.