Overvannsveileder

Veileder for lokal overvannshåndtering i Færder kommune.

Økning av andel tette flater sammen med økte nedbørsmengdene som følge av klimaendringer, bidrar til og forsterker utfordringene med dagens overvannshåndtering. Det er derfor nødvendig å planlegge for robuste overvannsløsninger i fremtiden.

Veilederen informerer om de krav som skal ivaretas ved ny utbygging og rehabilitering, og skal være et hjelpemiddel for innbyggerne, utbyggere, og for kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling. Veilederen er delt i fire deler, og de ulike delene samt en rekke vedlegg med utdyping av temaer kan lastes ned under.

Veilederen er utarbeidet av Tønsberg og Færder kommuner med bidrag fra Cowi.

Overvannsveileder:

Temablader:

Gjeldende IVF tabell og klimafaktor:

VA-miljøblad:

Typetegninger: