Kommunale gebyrer 2024

De kommunale gebyrene for 2024, ble vedtatt i kommunestyret 13. desember. Årsgebyret for vann, avløp, standard renovasjon og feiing/tilsyn blir i 2024 kr 21 050,– inkl. mva. for en standardbolig med areal over 70 m². Dette er en økning på 9,1 % for en standardbolig.

Renovasjonsbil. Foto. - Klikk for stort bilde Vesar

Hvorfor øker gebyrene i 2024?

De kommunale gebyrene i Færder kommune har vært forholdsvis stabile over tid frem til 2022. Rentekostnadene begynte å stige på slutten av 2022 og det har vært en betydelig og rask økning. Dette påvirker de kommunale gebyrene da det er ca. 1 mrd. kr. i investering på infrastruktur til vann og avløp. 

Sum standardbolig 2018–2023

Sum standardbolig 2018–2024
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13 908 14 754 14 768 14 091 14 840 19 294 21 050

Økningen i gebyrer fra 2023 til 2024 skyldes følgende forhold

  • Økte rentekostnader
  • Redusert bruk av fond
  • Generell pris og lønnsvekst

Rentekostnader

Renten har økt fra 1,95 % i 2021 til 4,46 % i 2023. Prognosen for 2024 er 4,69 %. Totalt gir det en økning i rentekostnad på vann og avløp med 28,5 mill. kr på to år.

Bruk av fond

De siste årene har kommunen hatt fond på vann og avløp. Da renten begynte å stige i 2022 ble en betydelig del av fondet benyttet. I tillegg ble det politisk besluttet å øke bruken av fond med ytterligere 10,9 mill. kr på vann og avløp for å redusere prisstigningen i 2023. Det betyr at fondet er i minus. Ett underskudd må tilbakebetales i løpet av 5 år. Det er i 2024 lagt opp til en tilbakebetaling til fond på ca. 3,8 mill. kr.

Kommunale gebyrer - endringer fra 2023

Kommunale gebyrer 2024

Selvkost - hvordan beregnes gebyrene?

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster å levere tjenesten. Hvordan dette skal gjøres er fastsatt i et eget regelverk. Inntekter fra kommunale gebyrer kan kun benyttes til å finansiere disse tjenestene og kan ikke benyttes på andre områder.

Gebyrene beregnes på nytt hvert år og vedtas av kommunestyret sammen med kommunens budsjett i desember. Målet er at inntekten skal være lik utgiften. Utgiftene består av lønn, kjøp av tjenester, renter og avskrivninger. Når året er omme, skal et eventuelt overskudd settes på en egen konto i regnskapet (fond). Disse pengene brukes senere år enten for å redusere en prisøkning eller for å dekke underskudd. Et overskudd eller underskudd må tilbakeføres i løpet av fem år. Selvkostfondet kan ikke brukes som finansiering av investeringer. 

Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet kan leses på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731 (selvkostforskriften).

Hvorfor er det forskjeller mellom kommunene?

Det er forskjell på kommuner i forhold til investeringsnivå i ledningsnettet. Færder kommune prioriterer årlig opp­gradering av sin infrastruktur med 106 millioner kroner. Dette skal gi god kvalitet på tjenestene ved at man har en sikker og trygg vannforsyning og liten grad av forurensning.

I gjennomsnitt er tjenestene billigere i store kommuner som er tett befolket, fordi det blir færre meter ledningsnett pr innbygger. I tillegg til dette, har de for­skjellige kommunene ulike forut­setninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Færder kommune er en langstrakt kystkommune med fritidsboliger og hus spredt over flere øyer og har ca. 730 kilometer ledningsnett som skal vedlikehol­des. Dette tilsvarer veistrekningen fra Verdens Ende til Steinkjer. 

Det vil også kunne være midlertidige prisforskjeller som følge av ulik bruk og avsetning til fond mellom kommunene de enkelte år. Dette vil imidlertid ikke utgjøre en permanent prisforskjell.

Mer informasjon gebyrene og fakturering av disse finner du her.