Tildelingskriterier

2 Helse- og omsorgstjenester barn, unge og voksenhabilitering

2.1 Avlastning barn og unge

Beskrivelse av tjenesten

 • Avlastning er et tilbud til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 • Kommunen har tilbud om avlastning i private hjem og i institusjon.
 • Avlastning i institusjon ytes av miljøarbeidertjenesten og tjenesten for barn og unge.
 • Tilbudet blir individuelt tilpasset den enkeltes behov. 
 • Avlastning finnes i flere former da tilbudet skal dekke ulike behov. Kan gis som enkelttimer og/eller døgnopphold. 
 • Døgnopphold innebærer kost/losji. 

Kriterier

 • Avlastning for barn og unge ytes til foresatte som har et særlig tyngende omsorgsarbeid utover det normale i forhold til alder.
 • Søker har behov for nødvendig avlastning for å kunne stå i krevende omsorgsoppgaver over tid.
 • Tjenesten sees i sammenheng med det totale tilbudet familien mottar. 

Tjenestemottakers ansvar

 • Sørge for nødvendig utstyr og eventuelt medisiner.
 • Sørge for egne utgifter aktiviteter under avlastningsopphold.   

Egenbetaling

 • Tjenesten er betalingsfri.

Hjemmel

2.2 Avlastning barn og unge - tilbud etter skoletid

Beskrivelse av tjenesten

 • Kommunen har tilbud om avlastning til barn og unge med funksjonsnedsettelser som ikke kan være alene før og etter skoletid.
 • Tjenesten ytes av RMU- ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter. Avlastning er en tjeneste for foreldre, søsken og pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge. Tilbudet organiseres av RMU og ytes på Teigar ungdomsskole. Tilbudet blir individuelt tilpasset den enkeltes behov. 

Kriterier

 • Tilbudet gjelder for elever med funksjonsnedsettelser på ungdomsskole og videregående skole.
 • Det er et krav at foreldre er i behov av tilbudet for å kunne stå i jobb.

Tjenestemottakers ansvar 

 • Sørge for nødvendig utstyr og eventuelt medisiner.

Egenbetaling

 • Tjenesten er betalingsfri.

Hjemmel

2.3 Individuell plan

Beskrivelse av tjenesten

 • Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at tjenestemottakerens mål og ønsker skal være utgangspunktet for planen. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.
 • Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende.
 • Kommunen har hovedansvaret for å informere om tilbudet og utarbeidelsen av planen. 

Kriterier

 • Behov for langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten.  

Tjenestemottakers ansvar

 • Delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv – i dag og i fremtiden. 

Hjemmel

2.4 Omsorgsstønad barn og unge

Beskrivelse av tjenesten

 • Omsorgsstønad er en økonomisk kompensasjon som kan tildeles personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 
 • Dette gjelder oppgaver som ellers ville blitt utført av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Omsorgsstønad tildeles som del av nødvendig pårørendestøtte. 
 • Satsen på omsorgsstønaden fastsettes av kommunen. Omfanget på omsorgsstønaden vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Tildelingskriterier

 • Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende. 
 • Ved vurdering av omsorgsstønad tas det hensyn til det totale tjenestetilbudet, samt at det gjøres fratrekk for normalomsorgsplikt når det gjelder barn under 18 år.
 • Den som har hjelpebehovet ønsker at søker skal stå for hjelpen, og det er vurdert at det er det beste for omsorgsyter og omsorgsmottaker. 
 • Det må være søkt hjelpestønad fra NAV. Eventuelt innvilget hjelpestønad fra NAV trekkes fra utregnet timeantall.

Det er kommunen som etter kartlegging tar stilling til om det gis omsorgsstønad eller om tjenestebehovet skal dekkes på andre måter.

Hjemmel

2.5 Støttekontakt barn og unge

Beskrivelse av tjenesten

 • En støttekontakt skal bidra til at den enkelte får en aktiv og meningsfylt fritid, og mulighet til sosial deltakelse. 
 • Støttekontakttjenesten kan gis som individuell støttekontakt eller deltakelse i gruppe.

Kriterier

 • Har behov for personbistand for å kunne delta på kultur og fritidsaktiviteter og ha mulighet for sosial deltakelse sammen med andre, samt nettverksbygging.
 • Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med søker. Omfanget og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes av tjenestekontoret. 
 • Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år, da det forventes at denne aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte. 

Forhold som ikke gir rett til tjenesten

 • Hjelpebehov som forventes dekket av nære familiemedlemmer som foreldre/foresatte eller andre med nære relasjoner til bruker. 
 • Norskopplæring til flyktninger/innvandrere. 

Tjenestemottakers ansvar

 • Sørge for nødvendig utstyr og eventuelt medisiner. 
 • Sørge for utgifter som ikke dekkes av oppdragsavtalen. 
 • Holde avtaler og gi beskjed ved frafall.
 • Oppdragstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-3. 

Egenbetaling

 • Det er ingen egenbetaling på støttekontakt. 
 • Tjenesten dekker ikke utgifter til aktiviteter 

Hjemmel

2.6 Dagsenter - arbeid og aktivitetstilbud

Beskrivelse av tjenesten

 • Tjøme arbeids- og aktivitetssenter og Hårkollen dagsenter yter tjenester for personer som trenger et tilrettelagt arbeids og aktivitetstilbud på dagtid. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får en forutsigbar og meningsfull hverdag.

Kriterier

 • Søker har Færder kommune som registrert bostedsadresse i Folkeregistret.
 • Søker har behov for tilrettelegging, arbeidstrening og sysselsetting på dagtid.

Tjenestemottakers ansvar

 • Sørge for transport til og fra tjenesten.

Egenbetaling

 • Kommunen tar egenandel for tjenesten.

Hjemmel

 • Arbeids- og aktivitetstilbudet er en ikke lovpålagt tjeneste.

2.7 Praktisk bistand og opplæring (boveiledning)

Beskrivelse av tjenesten

Miljøarbeidertjenesten yter praktisk bistand og opplæring i hjemmet. Tilbudet er individuelt tilpasset og baseres på den enkelte brukers forutsetninger og evne til å ivareta egenomsorg. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får størst mulig grad av selvstendighet. 

Tilbudet er individuelt tilrettelagt og baseres på den enkeltes forutsetninger og evne til å ivareta egenomsorg innen: 
Personlig stell og omsorg. Opplæring og vedlikehold av ADL - ferdigheter (ferdigheter for å mestre aktiviteter i dagliglivet). 

Kriterier

 • Søker har Færder kommune som registrert bostedsadresse i Folkeregistret. 
 • Søker har nedsatt funksjonsevne. 
 • Søker har behov for praktisk bistand og/eller opplæring for å ivareta dagliglivets gjøremål. 
 • Behovet vurderes med utgangspunkt i en helhetlig kartlegging av funksjonsnivå. 

Tjenestemottakers ansvar

 • Bidra ut fra egne forutsetninger.
 • Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-3. 

Egenbetaling

 • Tjenesten er ikke betalingspliktig. 

Hjemmel

2.8 Heldøgns bemannede boliger for funksjonshemmede

Beskrivelse av tjenesten

I Færder kommune finnes det 6 bemannede boliger som er tilpasset mennesker med utviklingshemming.
Boligene er organisert i miljøarbeidertjenesten. Beboere skal sikres størst mulig grad av selvstendighet og styring av eget liv. Beboere skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Tjenestene i boligen tilpasses den enkeltes behov. Den enkelte må selv sørge for eget inventar til leiligheten.

Kriterier

 • Søker har Færder kommune som registrert bostedsadresse i Folkeregistret, de siste to år. 
 • Søker må fylle kriterier innen utviklingshemming og ha et omfattende hjelpebehov. 
 • Behovet vurderes med utgangspunkt i en helhetlig kartlegging av funksjonsnivå.

Egenbetaling heldøgns omsorgsbolig

Det betales husleie som beskrevet i egen husleiekontrakt.

Hjemmel

2.9 Barnekoordinator

Beskrivelse av tjenesten

 • Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator.

Tildelingskriterier

 • Familien venter barn eller har barn under 18 år.
 • Barnet har alvorlig sykdom, skade eller funksjonshemming av somatisk, psykisk, fysisk, sosial, kognitiv eller sensorisk art.
 • Barnet har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Hva kan forventes?

 • Barnekoordinator arbeider i de kompliserte sakene hvor det vurderes at koordineringen ikke kan ivaretas av IP koordinator/stafettholder.
 • Barnekoordinator trekker seg ut når saken kan ivaretas av IP koordinator/stafettholder
 • Barnet/ungdommen/familien får tildelt en barnekoordinator med fast oppfølgingsansvar.
 • Samtykkeskjema med avklaringer om samarbeid og deling av relevante opplysninger.
 • Barnekoordinator bistår med koordinering, som kontakt med andre instanser, informasjon og veiledning om tjenester og søknader/henvendelser til aktuelle instanser samt innkalling til tverrfaglige samarbeidsmøter.
 • Barnekoordinator kan iverksette oppstart av individuell plan der hvor det vurderes som hensiktsmessig.

Forventninger til tjenestemottaker

 • Det gis beskjed hvis dere er forhindret i å delta på planlagte møter/kartlegginger.
 • Det gis beskjed ved endringer i barnets helsetilstand og/eller funksjonsnivå.

Egenbetaling

Tjenesten er ikke betalingspliktig

Hjemmel

 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a