Tildelingskriterier

1 Innledning

Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Slik samfunnet har utviklet seg de siste årene, har kommunen fått et større ansvar i å sikre forsvarlige tjenester til innbyggerne. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette spenner vidt og innebærer å forebygge, behandle og tilrettelegge tilbud for alle pasient og brukergrupper.

Samhandlingsreformen i 2012 var starten på økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering, økt brukerinnflytelse og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Når sykdom rammer, skal helsetjenesten behandle og lindre på best mulig måte. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. 

I dette har Tjenestekontoret en viktig nøkkelfunksjon hvor tverrfaglig samarbeid, god ressursutnyttelse og tverrfaglig kompetanse, er viktige stikkord. Det er behov for at tjenestene utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen, og det faktum at behovene endrer seg. Mange brukere har behov for flere tjenester samtidig, og over lang tid. Det er behov for en mer teambasert tjenesteyting og en flerfaglig tilnærming. Brukere av hjemmetjenester i dag har mer komplekse sykdomsbilder enn tidligere. De trenger mer legetjenester, mer fysioterapi og ofte også annen helse og sosialfaglig tilnærming og kompetanse i tillegg til sykepleie. Det tegner seg derfor et tydeligere behov for å se helheten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Velferdsteknologi, innovativ tenkning samt skreddersøm blir viktige nøkkelord for å nå målet om å tilby rett tjeneste til rett tid. Færder kommune skal ut fra gitte rammer, langsiktig og helhetlig planlegging, god nyttig gjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk, arbeide for å yte riktige tjenester på riktig nivå. Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå i fokus. Brukermedvirkning og fokus på hva som oppleves viktig for den enkelte vektlegges. De kommunale tjenestene skal bidra til økt livskvalitet og egenmestring. Målet er at den enkelte skal kunne bo lengst mulig hjemme og få bistand til å mestre egen hverdag.

Tjenestekontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester fra innbyggere i Færder kommune. I tillegg håndterer vi henvendelser fra samarbeidsparter som spesialisthelsetjeneste, fastleger og andre. Tjenestekontorets saksbehandlere jobber etter flere lovverk. Helse- og omsorgstjenesteloven,  pasient og brukerrettighetsloven og forvaltningsloven. 

Med utgangspunkt i gjeldende lovverk har Færder kommune utarbeidet tildelingskriterier. Tildelingskriterier er viktig for å skape en felles forståelse for tildeling av tjenester og gi forutsigbarhet i hva som kan forventes av tjenester. Målet er å sikre at innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester får rett tjeneste til rett tid. Tildelingskriterier bidrar til rettsikkerhet for enkeltindividet. 

Serviceerklæringene som ligger bakerst i heftet, gir en kort beskrivelse av tjenestene. Her fremkommer blant annet hva du kan forvente av tjenesten, samt noen forventninger tjenesten har til deg.


Juli, 2020
Turid Stavnar, leder Færder tjenestekontor