Tildelingskriterier

3 Helse- og omsorgstjenester voksne og eldre

3.1 Matombringing

Beskrivelse av tjenesten

 • Matombringing til hjemmeboende innebærer levering av middag, suppe og dessert, fra Færder sentralkjøkken. 
 • Maten som kjøres ut en gang pr. uke, er vakumpakket og kald ved levering.
 • Ved oppstart leveres avtalt antall porsjoner. Ved senere levering kan antall porsjoner og rett velges fra utlevert meny. Menyen må fylles ut på forhånd, og leveres når du mottar mat.
 • Dersom man har behov for hjelp til å varme middag av hjemmetjenesten, er det en forutsetning at man har mikrobølgeovn.

Kriterier

 • Personer som på grunn av sykdom, funksjonssvikt eller av andre årsaker har vansker med å tilberede mat. 

Behovet for tjenesten vurderes individuelt. 

Egenbetaling

 • Prisen fastsettes av kommunestyret. 
 • Bruker har ansvar for avbestilling ved endret behov, og meldes til Færder sentralkjøkken. Den utleverte maten blir fakturert. 

Hjemmel

 • Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste.

3.2 Trygghetsalarm/trygghetspakke

Beskrivelse av tjenesten

Formålet med tjenesten er å gi økt trygghet og sikkerhet for hjemmeboende og deres pårørende, og gjennom det være med å sikre at personer med behov for helse- og omsorgstjenester kan bo lengst mulig i eget hjem.

Trygghetspakke omfatter flere ulike tiltak, hvor den enkelte etter konkret vurdering tildeles ett eller flere tiltak. De ulike tiltakene er:

 • Ordinær trygghetsalarm. Dette er en alarmknapp til bruk i egen bolig, for å kunne tilkalle hjelp på en enkel måte ved uforutsette hendelser.
 • Røykvarsler: Denne koples som ekstra trygghet opp mot samme alarmsentral som den ordinære trygghetsalarmen.
 • Mobil trygghetsalarm: Med denne kan hjelp tilkalles på enkel måte ved uforutsette hendelser utenfor egen bolig. Dette tiltaket tildeles vanligvis i samarbeid med pårørende. Utrykning er begrenset til Færder kommune, hvis utrykning ikke gjøres av pårørende.
 • GPS: Den som bærer denne med seg kan ved behov lettere bli funnet. For personer med kognitiv svikt som kan ha vanskeligheter med å finne veien selv. Dette tiltaket tildeles vanligvis etter en vurdering av samtykkekompetanse og i samarbeid med pårørende.
 • Dørsensor: Monteres på ytterdør og sender varsel til alarmsentral hvis ytterdør åpnes. Det avtales nærmere hvilken tid av døgnet dørsensoren skal sende varsel. Ved varsel er det vanligvis hjemmetjenesten som reiser til hjemmet for tilsyn. 
 • Digitalt tilsyn: Dette innebærer tilsyn i hjemmet, uten at noen behøver å gå inn i boligen. Ikke tilgjengelige i alle boliger. 
 • Tilleggsutstyr kan etableres ved behov og etter tilgjengelighet. Endringer kan forekomme i takt med teknologisk utvikling. 

Det monteres nøkkelboks ved inngangsdør, med unntak av etablering av kun GPS. Trygghetsalarm og øvrig teknologi er tilknyttet en alarmsentral, som videreformidler behov for assistanse.

Kriterier

De ulike delene av kriteriene vil bli vektlagt ulikt, avhengig av hvilke tiltak som er aktuelle.

 • Søker har tilstrekkelig evne til å bruke utstyret riktig, eventuelt med bistand.
 • Søker har redusert bevegelighet med fare for fallulykker.
 • Søker har en helsetilstand som medfører behov for enkelt å kunne tilkalle hjelp.
 • Søker har behov for økt trygghet i eget hjem. 
 • Søker har kognitiv svikt som gir fare for å ikke finne veien hjem alene.
 • Søker har kognitiv svikt med behov for tilsyn i hjemmet.
 • For søkere uten samtykkekompetanse gjelder i tillegg særskilte regler.

Særskilte kriterier for mobil trygghetsalarm:

 • Forutsetter vanligvis at også ordinære hjemmetjenester er etablert.
 • Søker har vanskeligheter med å tilkalle hjelp via mobiltelefon.
 • Søker har behov for aktivitet utenfor hjemmet.
 • Ansvaret for utrykninger vil vurderes individuelt, og der hvor det er mulig vil ansvaret legges til pårørende.
 • Dersom hjemmetjenesten skal utføre oppdraget, avklares detaljer og praktiske forhold i forkant.

Behov for en eller flere deler av trygghetspakken vurderes med utgangspunkt i kartlegging av 
funksjonsnivå.

Tjenestemottakers ansvar

Tjenestemottakers ansvar er ulikt, avhengig av hvilke tiltak som er aktuelle.

 • Trygghetsalarmsmykket bør bæres hele døgnet når man oppholder seg i hjemmet.
 • Boligen har fremkommelig vei. Hus er nummerert og inngangsdør navnet. 
 • Nøkkel/eventuelt kode må være tilgjengelig ved montering.  Dørlenker og ytterligere innvendige låser kan ikke være i bruk.

Egenbetaling

Egenbetaling fastsettes av kommunestyret, og oppdateres årlig. Tjenesten har ingen egenandel dersom den tildeles som en lovpålagt helsetjeneste.

Hjemmel

Ved tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi er vurdering av samtykkekompetanse en del av grunnlaget for saksbehandling.  Samtykkekompetanse, eller ikke, er avgjørende for hvilke lovbestemmelser som gjelder:

 1. Bruker er samtykkekompetent:

a.    Trygghetsalarm, røykvarsler og mobil trygghetsalarm er ikke lov pålagte tjenester, og har derfor ingen hjemmel i helselovgivingen.

b.     Unntaksvis tildeles trygghetsalarm som erstatning for annen helsetjeneste, og hjemles da i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd punkt 6 a.
c.     Øvrig varslings- og lokaliseringsteknologi hjemles i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd punkt 6 a.

Bruker er ikke samtykkekompetent, men motsetter seg ikke varslings- og lokaliseringsteknologi: Hjemles i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og 4-6a, samt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd punkt 6 a.

Bruker er ikke samtykkekompetent og motsetter seg bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi: Kan bare etableres dersom bruker bor i tilsvarende døgnbemannet omsorgsbolig, og hjemles da i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4A-3 og 4A-4 tredje ledd, samt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd punkt 6 a. 

Pasient- og brukerrettighetsloven om samtykke:
Ǥ 4-1 Hovedregel om samtykke
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke.   ……». 

«§ 4-2. Krav til samtykkes form 
Samtykket kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen. …..» 

Pasient- og brukerrettighetsloven om samtykke:
Ǥ 4-1 Hovedregel om samtykke
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke.   ……». 

«§ 4-2. Krav til samtykkes form 
Samtykket kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke anses å foreligge dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen. …..» 

3.3 Praktisk bistand i hjemmet

Beskrivelse av tjenesten

 • Praktisk bistand tildeles personer som ikke kan utføre dette selv. Dette innebærer eksempelvis hjelp til rengjøring av bolig, klesvask, sengeskift, oppvask.
 • Rengjøring av bolig utføres av Bygningsservice/hjemrent. Tjenesten omfatter: gulvvask, støvsuging og støvtørking hver tredje uke. Hyppigere etter særskilt behov. Innenfor den ordinære rengjøringshjelpen kan tjenestemottaker be om hjelp til vindusvask inntil to ganger i året – øvrig rengjøringshjelp begrenser seg disse to gangene til bad/WC.
 • Annen praktisk bistand utføres av hjemmetjenesten:
  • Sengeskift hver tredje uke. 
  • Hjelp til enkel oppvask/ oppvaskmaskin 
  • Hjelp til klesvask. 
  • Innkjøp av dagligvarer. Det oppfordres til netthandel av matvarer og husholdningsartikler. Dersom det etter en individuell vurdering fremkommer at søker ikke kan få til dette, må hjelpen tilbys av kommunen. 
 • Tjenesten omfatter ikke vedlikeholdsoppgaver i hus og hage.
 • Tjenesten tidsavgrenses etter individuell vurdering. 

Tildelingskriterier

 • Søker klarer ikke å ivareta praktiske oppgaver i hjemmet, grunnet funksjonsnedsettelse eller sykdom. 
 • Andre husstandsmedlemmer er ikke i stand til å utføre den aktuelle oppgaven. 

Behov for praktisk bistand i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå.  

Forventninger til tjenestemottaker

 • Sørge for å ha nødvendig og tilpasset utstyr, eksempelvis egen vaskemaskin. Håndvask av tøy utføres ikke.
 • Tilrettelegge for at tjenesten kan utføres. Dette gjelder for eksempel:
  • Rydde snø og strø privat vei, slik at veien er fremkommelig, samt sørge for utvendig lys             på kveld og natt. 
 • Hunder og andre husdyr holdes adskilt fra de ansatte.
 • Ikke røyke ved besøk/lufte på forhånd.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser Arbeidsmiljølovens §§ 4-3 og 4-4 gjelder også  for ansatte som jobber i private hjem.

Egenbetaling

 • Praktisk bistand i hjemmet er en betalingspliktig tjeneste. Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester. For beregning av egenbetaling vil det bli innhentet inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Det er summen av husstandens inntekter som legges til grunn.
 • Nivå for egenbetaling fastsettes av Kommunestyret hvert år.

Hjemmel

3.4 Helsetjenester i hjemmet

Beskrivelse av tjenesten

 • Helsetjenester i hjemmet tildeles personer med akutt/kronisk sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne. 
 • Tjenesten er bemannet hele døgnet, og tildeles som punktvise besøk.
 • Tjenesten skal bidra til egenmestring, samt at man kan fungere i eget hjem og ha fokus på hva som er viktig for den enkelte. 
 • Tjenesten kan bidra med forebyggende tiltak, veiledning, rehabilitering og pleie i alle livets faser. 
 • Hjemmetjenesten er organisert i ulike arbeidslag.
 • Brukere som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, må henvende seg til fastlege/legevakt/spesialisthelsetjenesten (113).

Tildelingskriterier

 • Søker bor eller midlertidig oppholder seg i Færder kommune. 
 • Søker har akutt/kronisk sykdom, og/eller nedsatt funksjonsevne. 
 • Det er vurdert at søker har behov for at helsehjelpen gis i eget hjem.
 • Behov for helsetjenester i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå, med spesiell vekt på søkers evne til å ivareta egenomsorg, samt søkers helsetilstand. 

Forventninger til tjenestemottaker

 • Sørge for nødvendig utstyr som rent tøy, rene håndklær og personlig hygieniske artikler. 
 • Legge til rette for etablering av nødvendige hjelpemidler.
 • Tilrettelegge for at tjenesten kan utføres.  Dette gjelder for eksempel:
  • Rydde snø og strø privat vei, slik at veien er fremkommelig, samt sørge for utvendig lys på kveld og natt. 
 •     Hunder og andre husdyr holdes adskilt fra de ansatte.
 •     Ikke røyke ved besøk/lufte på forhånd.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder også for ansatte som jobber i private hjem. 

Egenbetaling

Det beregnes ikke egenandel for helsetjenester i hjemmet.

Hjemmel

3.5 Dagsenter

Beskrivelse av tjenesten

 • Dagsenter for hjemmeboende uten demenssykdom tildeles ved Smidsrød helsehus og Tjøme omsorgssenter.
 • Tjenesten tildeles en eller flere ganger pr uke. 
 • Tjenesten kan bidra til å opprettholde funksjonsnivå, slik at søker kan bo hjemme så lenge som mulig.  
 • Dagsentertilbudet omfatter også måltider og transport til/fra. 

Tildelingskriterier

 • Søker er vurdert til å ha behov for bistand til å komme ut for å delta på aktiviteter og være del av et sosialt fellesskap. 
 • Avlastende tiltak for pårørende. 
 • Behov for dagtilbud vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå. 

Egenbetaling

Tjenesten er betalingspliktig. Nivå for betaling fastsettes av kommunestyret, og oppdateres årlig. 

Hjemmel 

Ordinært dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste.
 

3.6 Dagsenter for personer med demens

Beskrivelse av tjenesten

 • Dagsenter for hjemmeboende personer med demens tildeles ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, Støyten gård og Tjøme omsorgssenter.
 • Tjenesten tildeles en eller flere ganger pr uke. 
 • Dagtilbudet omfatter også måltider og transport til/fra. 
 • Tjenesten kan bidra til å opprettholde funksjonsnivå, slik at søker kan bo hjemme så lenge som mulig.  
 • Avlastende tiltak for pårørende.

Tildelingskriterier

 • Søker har behov for bistand til å komme ut for å delta på aktiviteter og være del av et sosialt fellesskap. 
 • Søker har svekket hukommelse/ demens/kognitiv svikt

Behov for dagtilbud vurderes med utgangspunkt i en kartlegging.  

Egenbetaling

Tjenesten er betalingspliktig. Nivå for betaling fastsettes av kommunestyret, og oppdateres årlig. 

Hjemmel 

3.7 Ambulant dagaktivitetstilbud for personer med demens

Beskrivelse av tjenesten

 • Ambulant dagaktivitetstilbud for personer med demens kan tilbys i og utenfor hjemmet.
 • Tjenesten kan tildeles en eller flere ganger pr. uke.
 • Dagtilbudet omfatter ved behov også transport.
 • Tjenesten kan bidra til avlastning for pårørende. 
 • Tjenesten kan bidra til å forebygge sosial isolasjon og ensomhet.
 • Tjenesten er tidsbegrenset til 3 måneder med mulighet for forlengelse.

Tildelingskriterier

 • Søker har en demenssykdom
 • Søker har behov for bistand til å delta i sosiale aktiviteter 
 • Søker har behov for et individuelt tilpasset dagaktivitetstilbud
 • Pårørende har behov for avlastning

Behovet for et ambulant dagtilbud vil bli vurdert med utgangspunkt i innhenting av opplysninger samt individuell kartlegging. De tre første kriteriene må være oppfylt. 

Egenbetaling 

Det beregnes ikke egenandel for et ambulant dagtilbud

Hjemmel 

3.8 Korttidsopphold

Beskrivelse av tjenesten

Tidsbegrenset opphold som tildeles når det i en kortere periode er behov for heldøgns omsorg i institusjon. Tilbudet gis ved Smidsrød helsehus og Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Tildelingskriterier

 • Søker har nedsatt funksjonsevne, grunnet akutt/kronisk sykdom.
 • Søker har behov for korttidsopphold, som et forebyggende tiltak for opprettholdelse av funksjonsnivå. 
 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus, med behov for videreføring av igangsatt behandling.
 • Søker har behov for lindrende behandling og pleie.    
 • Behov for korttidsopphold vurderes ut fra kartlegging av funksjonsnivå.  Andre tjenester/tiltak kan også bli vurdert. Søker må selv ønske å søke om korttidsopphold.

Egenbetaling

 • Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester, og døgnpris fastsettes av kommunestyret. Etter 60 døgn i samme kalenderår beregnes vederlag som ved langtidsopphold.
 • Transport til og fra hjem og institusjon dekkes av tjenestemottaker.

Hjemmel 

3.9 Dagrehabilitering

Beskrivelse av tjenesten

 • Dagrehabilitering tilbys ved Smidsrød helsehus.
 • Dagrehabilitering er et tidsavgrenset tilbud. Det gis som to dager pr uke i tre uker, eller en dag pr uke i seks uker.
 • Tjenesten omfatter blant annet måltider og transport til/fra.
 • Dagrehabilitering skal bidra til å oppnå økt funksjons- og mestringsevne, slik at søker kan klare seg selv best mulig i hverdagen og bo hjemme så lenge som mulig.

Tildelingskriterier

 • Søker har akutt eller gradvis fall i funksjonsnivå.
 • Kan inngå som del av en lengre rehabilitering, f.eks. en periode etter døgnrehabilitering i institusjon.
 • Søker må selv ønske å være på dagrehabilitering og være motivert for å delta i rehabiliteringen.

Behov for dagrehabilitering vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funkjsonsnivå.

Egenbetaling

 • Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester. Det faktureres i tillegg for transport. Betaling fastsettes av kommunestyret, og oppdateres årlig.

Hjemmel

3.10 Avlastningsopphold i institusjon

Beskrivelse av tjenesten

 • Avlastning er et tilbud til personer som står i særlig tyngende omsorgsarbeid.
 • Tjenesten skal bidra til å forhindre utmattelse hos omsorgsgiver og bidra til nødvendig fritid.
 • Tjenesten gis som døgnopphold ved Smidsrød helsehus eller Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.

Tildelingskriterier

 • Pårørende er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid kan være nattarbeid/ avbrudd i søvn, sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid.
 • Tjenesten tildeles som ledd i nødvendig pårørendestøtte. Tjenesten gis ikke som avlastning, dersom bruker har vesentlig egennytte av det, men kan eventuelt tildeles som ordinært korttidsopphold.

Egenbetaling

 • Det er ikke egenandel for avlastningsopphold
 • Transport til og fra opphold må dekkes av bruker.

Hjemmel

3.11 Rehabiliteringsopphold

Beskrivelse av tjenesten

 • Tidsbegrenset døgnopphold i institusjon med mål om å oppnå økt funksjon, vedlikeholdstrening og mestringsevne.
 • Tilbudet gis ved Smidsrød helsehus.

Tildelingskriterier

 • Søker er motivert og det er potensiale for rehabilitering.
 • Søker har behov for rehabilitering grunnet akutt skade/sykdom, kronisk sykdom eller medfødt funksjonshemming. 
 • Rehabilitering utenfor institusjon er ikke tilstrekkelig, eller oppholdet inngår i en lengre rehabiliteringsprosess.
 • Søker har behov for å forbedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, og fremme selvstendighet og mestring.

Behov for rehabiliteringsopphold vurderes ut fra kartlegging av funksjonsnivå. Andre tjenester/tiltak kan også bli vurdert.

Egenbetaling

 • Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester, og døgnpris fastsettes av kommunestyret. Etter 60 døgn i samme kalenderår beregnes vederlag som ved langtidsopphold.
 • Transport til og fra hjem og institusjon dekkes av tjenestemottaker.

Hjemmel

3.12 Langtidsopphold i sykehjem

Beskrivelse av tjenesten

 • Langtidsopphold i Færder kommune tildeles ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, Tjøme omsorgssenter og Smidsrød helsehus avdeling 2.

Tildelingskriterier

 • Pasienten har et omfattende bistandsbehov.
 • Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv.
 • Behovet for helsetjenester, pleie- og omsorg på et forsvarlig nivå kan ikke dekkes i eget hjem. Øvrige kommunale tjenester og bruk av velferdsteknologi bør være utprøvd og vurdert, men funnet utilstrekkelig.

Egenbetaling

 • Det fattes eget vedtak om egenbetaling.
 • Pasienten betaler etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Hjemmel

Annet

 • Ventelistevedtak: Det kan bli gitt ventelistevedtak. Dette gjelder brukere hvor det vurderes at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Det gjelder i utgangspunktet ingen frist for hvor lenge man kan stå på venteliste. Etter en samlet individuell vurdering, kan det fattes vedtak om innvilgelse av langtidsopphold med dato for iverksettelse frem i tid.
 • Bytte av sykehjem: Ved særskilt ønske kan det søkes om å bytte institusjon. I de tilfellene settes man på venteliste, og vil bli vurdert opp mot egne og andres behov ved ledig kapasitet på ønsket institusjon.
 • Ektefeller/samboere: Fra lokal forskrift § 10: «Dersom kapasiteten tillater det, tilstrebes at ektepar eller samboere får bo sammen på institusjon. Det forutsettes at begge ektefeller/ samboere har et omfattende behov for helseog omsorgstjenester, men at ikke nødvendigvis begge fyller kriteriene for vedtak om langtidsopphold fullt ut». Dette innebærer at ektefeller må bo på samme rom, og det forutsettes at det er et gode for begge ektefellene

3.13 Omsorgsstønad for voksne

Beskrivelse av tjenesten

 • Omsorgsstønad er en delvis økonomisk kompensasjon som kan tildeles personer som er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.
 • Dette gjelder oppgaver som ellers ville blitt utført av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Omsorgsstønad tildeles som del av nødvendig pårørendestøtte.
 • Dersom omsorgsstønad innvilges, gjøres det en konkret vurdering av hvor mange timer pr uke som skal godtgjøres. Godtgjøringen pr time tar utgangspunkt i sats fastsatt av kommunestyret.
 • Det er tjenestekontoret som behandler søknaden, og som avgjør om det skal tilbys omsorgsstønad, omfang på stønaden og/ eller annen pårørendestøtte.

Tildelingskriterier

 • Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende.
 • Kartleggingen viser at den omsorgstrengende har behov for helse- og omsorgstjenester for å bo i eget hjem.
 • Den som har hjelpebehovet ønsker at søker skal stå for hjelpen, og det er vurdert at det er det beste for omsorgsyter og omsorgsmottaker.
 • Det må være søkt hjelpestønad fra NAV. Eventuelt innvilget hjelpestønad fra NAV trekkes fra utregnet timeantall.

Det er kommunen som etter kartlegging tar stilling til om det gis omsorgsstønad eller om tjenestebehovet skal dekkes på andre måter.

Hjemmel

3.14 Støttekontakt over 18 år

Beskrivelse av tjenesten

 • Støttekontaktordningen skal bidra til at den enkelte får en mer aktiv og meningsfylt fritid, og mulighet til sosial deltakelse utenfor hjemmet.
 • Standard vedtak om støttekontakt i Færder kommune er 3–5 timer pr uke. Etter individuell vurdering som tilsier et særskilt behov, kan timeantallet endres.
 • Deltakelse på egnet dagsenter kan tilbys som et alternativ til støttekontakt, dersom sosialt samvær med andre er begrunnelsen for behovet.

Tildelingskriterier

 • Søker har behov for personbistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter, grunnet fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.
 • Det er vurdert at søker kan nyttiggjøre seg støttekontaktordningen, og at det ikke er hensiktsmessig med annet aktivitetstilbud.
 • Søker har manglende evne til å oppsøke sosiale arenaer på egen hånd, samt nyttiggjøre seg disse.

Behov for støttekontakt vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå.

Egenandel

 • Det beregnes ikke egenandel for tjenesten, men egne utgifter må dekkes.

Hjemmel

3.15 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Beskrivelse av tjenesten

 • BPA er en alternativ måte å organisere assistanse, i og utenfor hjemmet. Dette kan omfatte:
  • Praktiske gjøremål i dagliglivet. Eksempler kan være renhold, klesvask og mattilberedning. 
  • Personlige gjøremål. Eksempler kan være personlighygiene og på-/avkledning.
  • Fritid. Bistand til meningsfull fritid kan for eksempel være å oppsøke sosiale arenaer.
 • BPA innebærer tildeling av et visst antall timer pr uke, etter en individuell vurdering. Bruker har ansvar for å planlegge bruken av timene, slik at hjelpebehovet dekkes.
 • Omfanget av tjenester er tilsvarende som om tjenester ble gitt på tradisjonell måte.
 • BPA innebærer ikke hjelp til vedlikeholdsoppgaver, som f.eks. snømåking, maling og hagearbeid.
 • Tjenesten omfatter ikke helsehjelp som krever helsefaglig kompetanse.

Tildelingskriterier

 • Søker er under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Med langvarig behov menes behov over 2 år. Søker er vurdert til å ha tjenestebehov på minst 32 timer pr. uke.
 • Er hjelpebehovet vurdert til å være mellom 25 og 32 timer har søker rett til å få vurdert tjenesten organisert som BPA, hvis ikke kommunen kan dokumentere at det er vesentlig dyrere med BPA enn tradisjonelle tjenester.
 • Er hjelpebehovet vurdert til å være under 25 timer, kan tjenesten tildeles som BPA dersom det vurderes som mer hensiktsmessig enn tradisjonelle tjenester.
 • Søker er vurdert til å kunne være arbeidsleder. I særskilte tilfeller kan arbeidslederrollen ivaretas av andre.
 • Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.
 • Tradisjonelle tjenester skal være vurdert, og utprøvd der det er hensiktsmessig.

Tjenestemottakers ansvar

Å være arbeidsleder. Dette innebærer blant annet:

 • Delta på arbeidslederkurs.
 • Ansettelse av assistenter i samarbeid med arbeidsgiver, og gi nødvendig opplæring og mulighet for å utvikle seg i jobben.
 • Sørge for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, jf Arbeidsmiljøloven.
 • Sørge for at assistenten har en forutsigbar arbeidshverdag.
 • Planlegge arbeidstiden innenfor vedtakets rammer og gjeldene lov- og avtaleverk.
 • Holde regnskap med timeforbruket.
 • Utarbeide arbeidsbeskrivelse som er detaljert nok til at assistentene kan utføre oppgavene slik de er tenkt.

Egenbetaling

 • Det beregnes egenbetaling for den delen av tjenesten som omhandler praktisk bistand.

Hjemmel