Tildelingskriterier

4 Helse- og omsorgstjenester psykisk helse og rus

4.1 Boveiledning

Beskrivelse av tjenesten

Boveiledning er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten har til formål å fremme læring, mestring og økt selvstendighet. Tjenesten er tidsbegrenset og innholdet i tjenesten tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og evalueres fortløpende. En boveileder arbeider på en strukturert måte ut i fra konkrete målsettinger og vil ha fokus på tjenestemottakers ønsker og behov.

Tildelingskriterier

 • Søkere over 18 år som bor i egen bolig i Færder kommune.
 • Søkere som har som mål å flytte i egen bolig.
 • Søkere som på bakgrunn av psykisk sykdom/ belastning eller ruslidelse har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter.
 • Det må foreligge motivasjon for endring, hos tjenestemottaker.
 • Målet med tjenesten er å oppnå størst mulig grad av selvstendighet.

Eksempler på hva tjenesten kan innebære

 • Utarbeide ukeplaner, aktivitetsplaner og dagsplaner, samt følge opp og gjennomføre disse.
 • Strukturere hverdagen.
 • Lage gode rutiner på husholdningsarbeid.
 • Kostveiledning og praktisk støtte i tilrettelegging av måltider.
 • Opplæring og veiledning i handling.
 • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter.
 • Bistå tjenestemottaker i dagliglivet slik at han/hun får mulighet til et mest mulig selvstendig og meningsfullt liv.
 • Veiledning og bistand vedrørende praktisk organisering, økonomi, deltakelse på møter og helsefremmende tiltak.

Tjenestemottakers ansvar

 • Boveiledning forutsetter egeninnsats fra tjenestemottaker.
 • Bidra ut i fra egne forutsetninger og delta aktivt i egen endringsprosess.
 • Holde avtaler og gi beskjed dersom du er forhindret i å holde avtalen eller ønsker å avslutte samarbeidet.

Boveiledning omfatter ikke

 • Praktisk bistand uten involvering av tjenestemottaker
 • Sykepleiefaglige tjenester.
 • Oppgaver tjenestemottaker mestrer på egen hånd.
 • Stell av husdyr.

Egenbetaling

 • Tjenesten er betalingsfri

Hjemmel

4.2 Helsetjenester i hjemmet

Beskrivelse av tjenesten

 • Helsetjenester i hjemmet tildeles personer med akutt/kronisk sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne.
 • Tjenesten tildeles som punktvise besøk.
 • Tjenesten skal bidra til at man kan fungere i eget hjem, og ha fokus på hva som er viktig for den enkelte.

Tildelingskriterier

 • Søker bor eller midlertidig oppholder seg i Færder kommune.
 • Søker har akutt/kronisk sykdom, og/eller nedsatt funksjonsevne.
 • Det er vurdert at søker har behov for at helsehjelpen gis i eget hjem.
 • Søker klarer ikke oppsøke fastlegekontoret for hjelp til jevnlig konsultasjon ved for eksempel sårskift og injeksjoner.
 • Hjelp til medisinadministrering når bruker ikke klarer å håndtere dette selv, for eksempel ved tidligere intox eller når det er hensiktsmessig med jevnlige eller daglige besøk.
 • Spesielt om LAR-medisiner: Brukere skal selv oppsøke utleveringsstasjonen daglig for å få sin LAR- medisin utdelt der. I helger og helligdager kan LAR lage avtale med kommunen om utlevering. Bruker kan unntaksvis få kjørt hjem LAR- medisin, hvis det etter tverrfaglig vurderinger anses som nødvendig for å ivareta brukers helse best mulig.
 • Dersom det ut i fra en helsefaglig vurdering kommer frem at en tjenestemottaker har gjort store fremskritt mot rusfrihet, og vil profitere på ikke å være i kontakt med rusmiljøet, kan man i en kort periode, inntil 3 uker, tilby hjemkjøring av LAR-medisin.

Behov for helsetjenester i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå, med spesiell vekt på søkers evne til å ivareta egenomsorg, samt søkers helsetilstand.

Brukere som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, må henvende seg til fastlege/legevakt/spesialisthelsetjenesten (113).

Eksempler på hva tjenesten kan innebære

 • Hjelp til sårskift
 • Hjelp til administrering og utlevering av medisiner

Forventninger til tjenestemottaker

 • Sørge for nødvendig utstyr som rent tøy, rene håndklær og personlig hygieniske artikler.
 • Legge til rette for etablering av nødvendige hjelpemidler.
 • Tilrettelegge for at tjenesten kan utføres. Dette gjelder for eksempel:
  • Rydde snø og strø privat vei, slik at veien er fremkommelig, samt sørge for utvendig be lysning.
  • Hunder og andre husdyr holdes adskilt fra de ansatte.
  • Ikke røyke ved besøk/lufte på forhånd.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder også for ansatte som jobber i private hjem.

Egenbetaling

Tjenesten er betalingsfri.

Hjemmel

4.3 Individuell plan

Beskrivelse av tjenesten

 • Individuell plan (IP) er et verktøy som skal bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Det innebærer at det oppnevnes en koordinator, utarbeides en plan, og at et samarbeid med de ulike tjenesteyterne etableres. Dersom du søker om individuell plan vil det bli foretatt en helhetlig vurdering av ditt behov for å få koordinert tjenestene dine. Det er dine ønsker og målsettinger som er utgangspunkt for planen.

Tildelingskriterier

 • Individuell plan tilbys til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
 • I kartleggingsprosessen kan det bli vurdert at ditt behov i stedet kan dekkes ved at det oppnevnes en kontaktperson/koordinator.
 • Både bruker selv og pårørende kan ta initiativ til å søke IP.
 • Kommunen har ansvar for utarbeidelse av planen.

Tjenestemottakers ansvar

 • Delta aktivt i å beskrive behov, ønsker og mål slik at planen blir et verktøy for å oppnå individuelt tilpassende tjenester, over tid.

Egenbetaling

 • Tjenesten er betalingsfri.

Hjemmel

4.4 Korttidsopphold i bemannet bolig

Beskrivelse av tjenesten

Korttidsopphold er tidsbegrenset opphold som kan tilbys i etterkant av sykehusinnleggelse for å gjøre overgangen til hjemmet bedre. Det kan også benyttes når det i kortere perioder er behov for tettere oppfølging enn det er mulig å gi i hjemmet.

Tildelingskriterier

 • Søkere over 18 år som bor i Færder kommune med utfordringer knyttet til psykisk helse.
 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus, med behov for videreføring av igangsatt behandling.
 • Søkere som har nedsatt funksjonsevne, grunnet akutt/ kronisk sykdom.
 • Søkere med behov for korttidsopphold, som et forebyggende tiltak for opprettholdelse av funksjonsnivå.

Behov for korttidsopphold vurderes ut fra kartlegging av funksjonsnivå. Andre tjenester/tiltak kan også bli vurdert. Søker må selv ønske (å søke om) korttidsopphold.

Egenbetaling

 • Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester, og døgnpris fastsettes av kommunestyret. Etter 60 døgn i samme kalenderår beregnes vederlag som ved langtidsopphold.
 • Transport til og fra institusjonsopphold dekkes av tjenestemottaker.
 • Egenandel for drosje og kontroller på sykehuset, tannklinikk m.m. betales av pasient.

Hjemmel

4.5 Ruskonsulent

Beskrivelse av tjenesten

 • Kommunalt rusarbeid er et frivillig lavterskeltilbud til mennesker med rus- og psykiske problemer. Tjenesten har fokus på at mennesket i størst mulig grad mestrer sitt eget liv og opplever verdighet. Det vektlegges å skape gode livsvilkår, formidle tro på bedring, samt støtte mennesker til å ta valg som fremmer egen helse. Tjenesten tilstreber å gi innbyggerne et helhetlig tilbud innen fagområdet.

Tildelingskriterier

 • Søkere over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i Færder kommune.
 • Søkere som ikke mestrer hverdagen grunnet rusmiddelproblematikk eller ROP- lidelse (samtidig rus og psykisk lidelse).
 • Alvorlighetsgraden av helseplagene avgjør omfanget av oppfølgingen.
 • Pårørende til personer i målgruppen.

Eksempler på hva tjenesten kan innebære

 • Støttesamtaler og motivasjonsarbeid
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester med eller uten individuell plan (IP).
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering og strukturering av hverdagen
 • Hjelp til å søke bolig
 • Hjelp med henvisning til og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Oppfølging før, under og etter rusbehandling.
 • Deltakelse i tverrfaglig, tverretatlig og interkommunalt samarbeid.
 • Pårørendestøtte

Tjenestemottakers ansvar

 • Holde avtaler og gi beskjed dersom du er forhindret fra å møte, eller ønsker å avslutte.
 • Bidra ut i fra egne forutsetninger og delta aktivt i egen endringsprosess.
 • Møte tjenesteyter med respekt og akseptere faglige vurderinger.

Egenbetaling

 • Tjenesten er betalingsfri

Hjemmel

4.6 Støttekontakt

Beskrivelse av tjenesten

 • En støttekontakt kan bidra til at du får en meningsfylt fritid gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.
 • Støttekontaktordningen skal bidra til å bryte isolasjon og hjelpe den enkelte med å komme seg ut av hjemmet og delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Støttekontakttjenesten kan gis som individuell støttekontakt eller deltakelse i gruppe.

Tildelingskriterier

 • Søkere over 18 år med psykisk lidelse og/ eller rusutfordringer som har behov for personbistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Det er vurdert at søker kan nyttiggjøre seg støttekontaktordningen, og at det ikke er hensiktsmessig med annet aktivitetstilbud.
 • Søker har manglende evne til å oppsøke sosiale arenaer på egen hånd, samt nyttiggjøre seg disse.
 • Utfordringer knyttet til sosial isolasjon og/ eller behov for tiltak for å unngå kontakt med belastede miljøer.

Behov for støttekontakt vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå.

Eksempler på hva tjenesten kan innebære

 • Støttekontakten kan oppsøke tjenestemottaker i hans/ hennes hjem for sosialisering der, bli med på kino, kafe, idrettsarrangementer eller andre sosiale aktiviteter.

Tjenestemottakers ansvar

 • Holde avtaler og gi beskjed dersom du er forhindret fra å møte.
 • Gi tilbakemelding til saksbehandler dersom samarbeidet med støttekontakten ikke fungerer.

Tjenesten innebærer ikke

 • En støttekontakt kan ikke hjelpe til med praktiske gjøremål som for eksempel handling, rydding, vasking, matlaging, frisør- og legebesøk.

Egenbetaling

Tjenesten er betalingsfri, men tjenestemottaker må selv dekke egne utgifter når han/ hun deltar på aktiviteter med støttekontakten. Eksempler kan være inngangsbillett på kino, bowling, mat m.m.

Hjemmel

4.7 Tjeneste for psykisk helse

Beskrivelse av tjenesten

 • Kommunalt psykisk helsearbeid er et frivillig lavterskeltilbud til mennesker som har utfordringer knyttet til psykisk helse. Tjenesten har fokus på at mennesket i størst mulig grad skal mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Det vektlegges å skape best mulig livsvilkår, formidle tro på bedring, samt støtte mennesker til å ta helsefremmende valg. Tjenesten tilstreber å gi innbyggerne et helhetlig tilbud innen fagområdet.

Tildelingskriterier

 • Søkere over 18 år som bor eller midlertidig oppholder seg i Færder kommune.
 • Søkere som ikke mestrer hverdagen grunnet psykiske helseproblemer.
 • Søkere som befinner seg i livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon.
 • Alvorlighetsgraden av helseplagene avgjør omfanget av oppfølgingen.
 • Pårørende til personer i målgruppen.

Eksempler på hva tjenesten kan innebære

 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester med eller uten individuell plan(IP).
 • Støttesamtaler/ råd/ veiledning
 • Nettverksbygging
 • Aktivisering
 • Strukturering av hverdagen, for eksempel utarbeidelse av dags- og ukeplan.
 • Hjelp med å søke bolig
 • Pårørendestøtte
 • Hjelp med henvisning til, og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Deltakelse i tverrfaglig, tverretatlig og interkommunalt samarbeid.

Tjenestemottakers ansvar

 • Holde avtaler og gi beskjed dersom du er forhindret fra å møte, eller ønsker å avslutte.
 • Bidra ut i fra egne forutsetninger og delta aktivt i egen endringsprosess.
 • Møte tjenesteyter med respekt og akseptere faglige vurderinger.

Egenbetaling

 • Tjenesten er betalingsfri.

Hjemmel